Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Talu Hysbysiad Talu Cosb (HDC)

Sut i dalu | Sut i wrthwynebu | PATROL - Gwasanaeth Dyfarnu Annibynnol

 

Sut i dalu

Mae modd talu, 

  • trwy'r post, gyda siec, archeb bost neu gerdyn debyd/credyd.

Anfonwch eich taliad i:

Partneriaeth Prosesu Cosbau Cymru
Blwch SB 273
Rhyl
LL18 9EJ

  • tros y ffôn gyda'ch cerdyn debyd/credyd (mae hon yn llinell dalu tros y ffôn wedi'i hawtomeiddio 0845 603 2877)
  • ar-lein, ymwelwch ag www.wppp.org.uk a dilyn y cyfarwyddiadau ar-lein.
  • mynd eich hun i unrhyw le talu Allpay (Swyddfa Bost/Man talu).  Gwnewch yn siwr eich bod yn mynd â'r Hysbysiad Tâl Gosb gyda chi fel bod modd sganio'r cod bar.

Bydd rhaid i chi roi'r cyfeirnod ar y HTC wrth wneud taliad.

Sut i wrthwynebu 


Os byddwch yn anghytuno gyda'r penderfyniad i roi Hysbysiad Tâl Gosb, gallwch ysgrifennu at PPCC o fewn 14 diwrnod i ddyddiad cyflwyno'r Hysbysiad Tâl Gosb gan roi rhesymau neu esboniad dros gredu y dylid canslo'r Hysbysiad Tâl Gosb.

Mae'n rhaid cyflwyno heriau'n ysgrifenedig. Gallwch lenwi'r ffurflen wrthwynebu isod neu ysgrifennu eich llythyr eich hun. Yna gallwch ei chyflwyno yn un o'r ffyrdd canlynol:

  • Drwy'r post - anfon at PPCC, Blwch SP 273, Y Rhyl, LL18 9EJ
  • Drwy ffacs - anfon at 01745 839246
  • Drwy neges e-bost -  pcn-query@wppp.org.uk

FFURFLEN GWRTHWYNEBU HYSBYSIAD TL GOSB

O fewn eich gwrthwynebiad, sicrhewch eich bod yn rhoi rhif deg nod perthnasol yr Hysbysiad Tâl Gosb (e.e. PK51235123) a'ch enw a'ch cyfeiriad fel y gallwn ymateb i chi.

Bydd y dewis i dalu pris gostyngol o 50% yn parhau i fod ar gael nes bod gwrthwynebiad wedi'i ystyried a phenderfyniad wedi'i wneud.

Os na fyddwch yn fodlon ar ganlyniad eich gwrthwynebiad, gellir cyflwyno apêl ffurfiol i'r Tribiwnlys Cosbau Traffig, sef gwasanaeth dyfarnu apeliadau parcio cenedlaethol. Mae'n rhaid cyflwyno'r apêl bellach hon i'r Tribiwnlys o fewn 14 diwrnod i wrthod yr apêl gyntaf.

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cwblhau rhywfaint o waith gweinyddol parcio ar ran Cyngor Sir Penfro. Fodd bynnag, mae Cyngor Sir Penfro wedi cytuno ar yr holl bolisïau a bydd staff Cyngor Sir Penfro yn gysylltiedig â phob cam yn y broses.

PATROL - Gwasanaeth Dyfarnu Annibynnol

Mae Cyngor Sir Penfro yn aelod o Gyd-bwyllgor Dyfarnu Rheoliadau Parcio a Thraffig tu allan i Lundain (PATROL). Am fwy o wybodaeth a rhestr o Gynghorau sy'n cyfranogi, cysylltwch â'u gwefan os gwelwch yn dda.  

ID: 21729 Adolygwyd: 25/8/2015