Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Trwyddedu Safleoedd Petrolewm

Cyngor Sir Penfro yw'r awdurdod trwyddedu ar gyfer storio petrolewm yn y Sir.

Beth yw petrolewm?

Ystyr petrolewm yw - unrhyw gynnyrch petrolewm crai sydd â fflachbwynt o dan 21°C. Mae'n cynnwys petrol, bensen, pentan ac unrhyw gymysgedd sy'n cynnwys y cynhyrchion hyn ac sydd â fflachbwynt o dan 21°C. Nid yw'r rhain yn cynnwys  gwirod gwyn,  paraffin, olew diesel nac olewau tanwydd. 

Mae petrol yn hylif fflamadwy iawn sy'n gollwng anwedd fflamadwy hyd yn oed ar dymheredd isel iawn. Pan fo'r anwedd hwn yn cael ei gymysgu gydag aer mewn cyfrannau rhwng 1% ac 8% mae yna berygl o dân neu ffrwydrad.

Mae anwedd petrol yn drymach nag aer ac nid yw'n gwasgaru'n hawdd mewn amodau llonydd. Mae'n tueddu i suddo i lefel isaf bosibl ei amgylchoedd a gall gronni mewn tanciau, ceudodau, draeniau, pyllau neu bantiau eraill.

Trwyddedau

Bydd angen trwydded betrolewm arnoch os ydych yn storio petrol mewn tanc neu Bowser ar gyfer cyflenwi tanc tanwydd cerbyd (gan gynnwys cerbydau'r ffordd, cychod neu awyrennau).  Bydd methu â gwneud cais am drwydded yn drosedd a gall arwain at erlyniad.

Er mwyn gostwng y baich gweinyddol ar drwyddedigion ac awdurdodau trwyddedu petrolewm, mae gan drwyddedigion y dewis bellach o adnewyddu trwydded am gyfnod o 1, 2 neu 3 blynedd.

Dylid gwneud y cais ar gyfer adnewyddu o leiaf 21 diwrnod cyn y dyddiad y bydd y drwydded gyfredol yn dod i ben. Bydd hyn yn golygu y gall y cais newydd gael ei brosesu cyn i'r drwydded gyfredol ddod i ben.

Pan dderbynnir cais, bydd trwydded newydd yn cael ei pharatoi ynghyd ag amodau'r drwydded gyfredol.  Efallai y bydd swyddog petrolewm yn cynnal ymweliad safle bryd hyn hefyd.

Cais Am Drwydded Betrol

Amodau Trwydded ar gyfer Gorsafoedd Petrol

 Trosglwyddo Trwydded

Os yw'r safle'n  mynd i gael ei werthu neu ei drosglwyddo i rywun arall neu gorff a enwir, dylid llenwi ffurflen gais trosglwyddo trwydded a'i hanfon i'r Awdurdod, gan roi 28 diwrnod o rybudd ynghylch y trosglwyddo.

Dylid anfon y ffi ragnodedig, sef £8 ar hyn o bryd, gyda'r ffurflen gais.

Ar ôl derbyn unrhyw gais, bydd trwydded newydd yn cael ei pharatoi ynghyd ag amodau'r drwydded gyfredol ac yn cael eu hanfon at y trwyddedai newydd.

Cais Am Trosglwyddo Trwydded

Amodau Trwydded ar gyfer Gorsafoedd Petrol

Sut i wneud cais a thalu?

Llenwch a dychwelwch y ffurflen gais briodol a'r dychwelyd  ynghyd â siec am y swm cywir a chopi o'r drwydded drydanol gyfredol.

Dylai sieciau fod yn daladwy i Gyngor Sir Penfro a dylid eu hanfon i Adran Diogelwch y Cyhoedd, y Gyfarwyddiaeth Ddatblygu, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP.

Beth fydd y gost?

Codir tâl pro-rata o'r ffi flynyddol a bennir gan y Rheoliadau (Ffioedd) Iechyd a Diogelwch am gyfnod adnewyddu o 2 neu 3 blynedd. 

Dyma'r ffioedd ar gyfer 2012/2013

 

Cynhwysedd gwirod petrolewm 1 flwyddyn 2 flynedd 3 blynedd
Heb fod dros 2,500 litr £42 £84 £126
Dros 2,500 litr, ond heb fod dros 50,000 litr £58 £116 £174
Dros 50,000 lit £120 £240 £360
Trosglwyddo trwydded £8    


Archwiliad Petrolewm

Gall trwyddedigion ddisgwyl cael archwiliad o bryd i'w gilydd gan swyddog Tîm Iechyd a Diogelwch Adran Diogelwch y Cyhoedd, er mwyn sicrhau bod amodau'r drwydded yn cael eu cynnal a bod yr holl risgiau iechyd a diogelwch eraill yn cael eu rheoli'n ddigonol.  Nid fydd adnewyddu'r drwydded am gyfnod o 2 neu 3 blynedd yn effeithio ar ba mor aml y mae'r safle yn cael ei archwilio. 

Bydd arolygwyr yn gwirio cyflwr y blaen-gwrt, gan sicrhau yn arbennig nad oes yna unrhyw ollyngiadau a bod y rhagofalon tân (gan gynnwys offer addas) ar gael. Edrychir yn fanwl ar gofnodion y safle er mwyn gwneud yn siwr bod y tanciau storio yn cael eu monitro'n rheolaidd a bod y gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn cael eu dilyn. Felly, dylid sicrhau bod cofnodion y stoc wlyb a chofrestr y safle yn cael eu cadw'n gyfoes ac ar gael i'w harchwilio ar y safle. 

Bydd yr arolygydd yn disgwyl gweld asesiad risg DSEAR a chynllun parth yng nghofrestr y safle hefyd.  I gael rhagor o wybodaeth gweler y pecyn asesu risg petrolewm.

Pecyn asesiad risg Petrolewm


Rheoliadau Sylweddau Peryglus ac Atmosfferau Ffrwydrol 2002

Daeth y Rheoliadau hyn a adwaenir hefyd fel DSEAR, i rym yn y DU ar 5 Rhagfyr 2002.  Mae'n rhaid i bob gorsaf betrol gydymffurfio â DSEAR.

Mae DSEAR yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr a phobl hunangyflogedig;

* Gyflawni asesiad risg ar gyfer unrhyw weithgareddau gwaith sy'n
ymwneud â sylweddau peryglus
* Darparu mesurau technegol a sefydliadol i ddileu neu leihau risgiau a
nodir cyn belled ag y bu'n rhesymol ymarferol
* Darparu offer a gweithdrefnau i ymdrin â damweiniau ac achosion o
argyfwng
* Dosbarthu llefydd lle gall atmosfferau ffrwydrol godi mewn parthau a
nodi'r parthau hynny lle bo angen

Yn gyffredinol, gellir ystyried DSEAR fel rhywbeth sy'n ategu'r ddyletswydd gyffredinol i reoli risgiau o dan Reoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999, gan roi esboniad eglur o arferion da  ar gyfer lleihau risgiau i bobl oherwydd tân, ffrwydradau ac achosion lle mae ynni'n cael ei ryddhau sydd yn eu tro yn cael eu hachosi gan sylweddau peryglus megis hydoddyddion a thanwydd fflamadwy.

Datgomisiynu tanciau petrolewm a'r holl newidiadau eraill i'r orsaf llenwi petrol

Cyn y gellir dechrau gwneud unrhyw waith ar unrhyw ran o'r gosodiad petrol, rhaid cael cymeradwyaeth gan yr Awdurdod.

Mae gwaith yn golygu unrhyw waith sy'n ymwneud â thanciau storio, pibellau, systemau draenio, peiriannau dosbarthu, adeiladau gwerthiannau (lle mae pympiau wedi'u hawdurdodi), gosodiadau LPG, unrhyw brofion ar danciau a llinellau, datgomisiynu ac ati.

Rhaid sicrhau bod cwmpas a graddfa'r gwaith yn hysbys yn ogystal ag enw'r rheolwr prosiect a'r contractwyr sy'n gysylltiedig.  Gan amlaf bydd angen asesiad risgiau penodol ar y safle a datganiad o ddull diogelwch y mae'n rhaid ei gyflwyno ynghyd ag unrhyw hysbysiad. Byddai'n ddefnyddiol hefyd pe gellid cyflwyno lluniad graddedig a all ddangos lle mae'r gwaith yn cael ei gyflawni mewn perthynas ag ardaloedd peryglus.

Yn olaf, mae'n bwysig cadarnhau a fydd y gwaith yn achosi i ran o'r safle neu'r safle cyfan gael ei gau a'r camau diogelu ychwanegol y bydd eu hangen i ddiogelu contractwyr, staff ac unrhyw aelodau'r cyhoedd lle mae'n rhaid gwahanu'r ardal waith oddi wrth unrhyw rannau o'r baen-gwrt sy'n parhau ar agor.

O dan yr amodau trwyddedu, rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o 28 diwrnod o leiaf mewn perthynas â'r gwaith hwn, ond gan ddibynnu ar raddfa'r gwaith gellir bod yn fwy hyblyg os nad yw'r gwaith yn waith mawr.

Dogfen yr APEA/IP 'Guidance on the Design, Construction, Modification and Maintenance of Petrol Filling Stations' 2il Argraffiad (Ebrill 2005) yw'r cod ymarfer a gymeradwyir yn genedlaethol i'w ddilyn wrth wneud unrhyw newidiadau. Fe'i hadwaenir hefyd yn y diwydiant fel y 'Llyfr Glas' ac mae'r ddogfen yn costio £120.00 oni bai eich bod yn aelod o'r Gymdeithas Gweinyddu Petrolewm a Ffrwydron (APEA) neu'r Sefydliad Petrolewm (IP) lle gallwch ei brynu am bris gostyngol. Ewch i'r wefan am ragor o wybodaeth: http://www.apea.org.uk/.


Digwyddiadau

Un o amodau'r drwydded betrolewm yw bod yn rhaid dweud am achosion o dân, ffrwydron, gollyngiadau neu os bydd petrolewm yn sarnu, ond yn amlwg mae angen dadansoddi hyn yn ofalus oherwydd y gallai'r Awdurdod  gael ei alw bob tro y bydd ychydig ddiferion o danwydd yn sarnu! Ar y llaw arall, ystyrir bod gollyngiad o 100 litr  yn sarnu  sylweddol o danwydd ac yn achos petrol, gallai gael canlyniadau trychinebus pe bai'n cael ei gynnau.

Yn y naill achos neu'r llall dylid adrodd pan fydd 20 litr neu fwy yn gollwng neu'n cael eu sarnu oni bai bod yr amgylchiadau'n awgrymu y bydd amodau'r safle yn gwaethygu. Os felly, dylai'r trwyddedai gysylltu â'r swyddog trwyddedu petrolewm.


Storio yn y cartref

Mae petrol yn sylwedd fflamadwy, ffrwydrol a gwenwynig iawn. Mae yna gyfreithiau y mae'n rhaid i chi ufuddhau iddynt a rheolau y mae angen i chi eu dilyn os ydych yn ei storio.

Mae'n anghyfreithlon storio mwy nag 20 litr o betrol mewn dau gynhwysydd metel 10 litr, neu 10 litr mewn dau gynhwysydd plastig 5 litr.  Rhaid bod pob cynhwysydd wedi'u llunio at y diben gyda'r geiriau petrolewm a fflamadwy iawn (petroleum a highly flammable) yn glir arnynt.

Ac eithrio'r hyn sydd yn y tanc tanwydd, gallwch gludo petrol mewn cynhwysyddion sydd wedi'u cau'n ddiogel yn unig gyda'r geiriau petrolewm a fflamadwy iawn (petroleum a highly flammable) arnynt. Gwnewch yn siwr eu bod wedi'u diogelu'n saff yn y bwt wrth eu cludo.

Dylid llenwi'r tanc o gynhwysydd yn yr awyr agored yn unig.
Rhaid storio unrhyw gynwysyddion mewn garej neu sied heb fod yn agos i unrhyw adeiladau eraill. Peidiwch â'i gadw yn y ty. Gwnewch yn siwr bod yr ardal wedi'i hawyru'n dda a heb fod yn agos i fflam noeth neu offer trydanol byw.

Cadwch lygad ar y cynwysyddion yn rheolaidd i weld a ydynt yn gollwng. Os byddwch yn arolygu mygdarthau petrol, awyrwch yr ardal a gwneud yn siwr nad oes neb yn ysmygu neu'n troi switsys trydanol ymlaen neu'n eu diffodd. Gall y wreichionen leiaf achosi ffrwydrad.


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r:

Tîm Iechyd a Diogelwch,
Adran Diogelwch y Cyhoedd,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP.

Ffôn:  01437 775179 
E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk                  

ID: 19672 Adolygwyd: 14/5/2014