Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Sir Benfro Ddiogelach

Beth ydym ni?

Sir Benfro Ddiogelach yw'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar gyfer Sir Benfro.  Sefydlwyd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ledled Cymru a Lloegr fel cyrff statudol yn dilyn cyhoeddiad Deddf Trosedd ac Anhrefn 1988. Ei nod yw gweithio ar y cyd er mwyn gostwng troseddu ac anhrefn, ofn troseddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau yn yr ardal leol.

Mae gan bob Partneriaeth Diogelwch Cymunedol gytundebau penodol gyda'r Swyddfa Gartref i ostwng troseddu ac mae'n gweithio i wella diogelwch cymunedol o fewn eu Sir leol. Bydd yn rhaid i Sir Benfro Ddiogelach adolygu lefelau a phatrymau troseddu ac anhrefn yn rheolaidd, a llunio cynlluniau i fynd i'r afael â materion allweddol. Hefyd mae'n crynhoi barn y cyhoedd ynglŷn ag ofn troseddau mewn cymunedau, a'r sicrwydd a geir gan asiantaethau.

Ariennir Sir Benfro Ddiogelach gan nifer o grantiau pddi wrth y Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar themâu megis Cymunedau Diogelach, Gostwng Troseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Cam-drin Domestig a Chamddefnyddio Sylweddau. Mae Sir Benfro Ddiogelach yn dibynnu hefyd ar gyfraniadau, boed yn ariannol neu o fathau eraill, gan asiantaethau partnerol.

Pwy ydym ni?

Yr awdurdodau sy'n gyfrifol am weithredu'r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn yw'r Cyngor Sir lleol, yr Heddlu ac Awdurdod yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd Lleol a'r Gwasanaeth Tân ac Achub. Mae awdurdodau eraill sydd â dyletswydd i gydymffurfio yn hyn o beth yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Brawf leol, y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae gan yr awdurdodau hyn ddyletswydd i ystyried troseddu ac anhrefn yn eu holl swyddogaethau beunyddiol, a gwneud popeth y gallan nhw o fewn rheswm i atal troseddu ac anhrefn yn eu hardal leol. Mae hyn yn cynnwys dyletswydd i weithio tuag at ostwng ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau yn y Sir. Mae gan Sir Benfro Ddiogelach asiantaethau aelodol eraill hefyd, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth GIG, y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro.

Beth yw ein blaenoriaethau?

Mae Sir Benfro Ddiogelach yn cynnal asesiadau rheolaidd o ddata troseddu, ac mae'n ymgynghori ag aelodau'r gymuned leol, er mwyn nodi materion sy'n achosi pryder i drigolion Sir Benfro.

Mae'r blaenoriaethau sy'n cael ein sylw ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Cyffuriau ac alcohol
 • Troseddu treisgar, yn enwedig troseddu treisgar sy'n ymwneud ag alcohol
 • Cam-drin domestig
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol a difrod troseddol
 • Diogelwch ar y ffyrdd
 • Bwrgleriaeth

 Beth ydym ni'n ei ddarparu?

Mae llawer o waith Sir Benfro Ddiogelach yn ymwneud â sicrhau bod yr asiantaethau'n cyfathrebu a gweithio gyda'i gilydd a bod ganddynt y polisïau a'r cynlluniau cywir i fynd i'r afael â blaenoriaethau lleol. Fodd bynnag, mae Sir Benfro Ddiogelach yn darparu nifer o wasanaethau rheng flaen, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau i'r rhai sy'n camddefnyddio sylweddau neu'r rhai sy'n gofalu amdanynt
 • Cynlluniau i nodi a gweithio gyda throseddwyr cyson
 • Gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr a chyflawnwyr cam-drin domestig
 • Cymorth i'r rhai sy'n dioddef oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Gwybodaeth ac offer ar gyfer diogelu'ch hun a'ch eiddo
 • Gwiriadau/cynlluniau diogelwch mewn tafarnau a chlybiau
 • Gweithgareddau gwrthdyniadol ar gyfer pobl ifanc.

Ym mhle byddwch chi'n ein gweld?

Mae gan Sir Benfro Ddiogelach bresenoldeb yn y mwyafrif o fforymau cymunedol, megis Cynlluniau Gwarchod Cymdogaeth, Gwarchod Cychod a Gwarchod Ffermydd, a chyfarfodydd Heddlu a'r Gymuned Gyda'i Gilydd.

Hefyd rydym yn gysylltiedig â digwyddiadau Trefi Taclus a gwyliau cymunedol megis sioeau lleol, diwrnodau gwasanaethau brys a digwyddiadau haf.

Byddwch chi'n gweld aelodau Sir Benfro Ddiogelach o gwmpas eich cymuned hefyd, trwy gynlluniau megis cynllun Bobby Van, sgyrsiau Gostwng Bwrgleriaeth gydag amrywiaeth o glybiau/grwpiau, a phresenoldeb y Timau Plismona yn y Gymdogaeth.

Sut allwch chi gysylltu â ni?

Gellir cysylltu â thîm Sir Benfro Ddiogelach ar 01437 769669. Hefyd gallwch chi gyfleu negeseuon atom trwy eich Timau Plismona yn y Gymdogaeth.  

ID: 18360 Adolygwyd: 20/6/2013