Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Canolfannau Mwynder Dinesig ac Ailgylchu

Beth yw Canolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu?

Yn fyr, gwasanaeth cynhwysfawr yw Canolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu sy'n eich galluogi i waredu ac ailgylchu eich gwastraff.


Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Cyngor Sir Penfro wedi buddsoddi arian sylweddol yn y  canolfannau hyn trwy eu gwella er mwyn iddynt allu derbyn rhagor o lifoedd gwastraff. Ar ben hynny mae'r Cyngor wedi rhoi hyfforddiant dwys i'r staff. 

Erbyn hyn mae ailgylchu'ch gwastraff yn dasg rwyddach nag y bu hi erioed.

Sawl Canolfan sydd yn y Sir i gyd?

Mae chwe safle i gyd, a'r un mwyaf yw'r Ganolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu ar Old Hakin Road yn Winsel, Hwlffordd. Mae' safleoedd eraill wedi eu lleoli ym Marnawan, ar bwys Tyddewi, y Salterns yn Ninbych-y-pysgod, Waterloo yn Noc Penfro a Hermon ger Crymych.

Pwy sy'n gallu eu defnyddio?

Mae'r Canolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu ar agor i bob deiliad tŷ a busnes bach ac maent yn derbyn amrywiaeth o wastraffau'r cartref a gwastraff tasgau'r cartref (DIY) fel y nodir yn y tabl "Pa bethau allaf i fynd â hwy i'r canolfannau?"

Nid diben Canolfannau Amwynder Dinesig Cyngor Sir Penfro yw bod yn fannau lle gellir gwaredu meintiau mawr o wastraff gwaith adeiladu a dymchwel, gan fusnesau na chwaith gan gartrefi a fu'n gwneud gwaith adnewyddu sylweddol a DIY. Ni fydd y canolfannau yn derbyn meintiau mawr o ddefnyddiau ac felly fe'ch cynghorir i ddefnyddio contractwr trwyddedig sydd â sgipiau cael gwared â gwastraff.

Oes rhaid imi dalu?

Mae deiliaid tai yn cael defnyddio'r cyfleusterau, yn ddi-dâl, ar gyfer cael gwared â'r gwastraff arferol a'r nwyddau i'w hailgylchu o'u tai a'u cartrefi.  DIY* - nid yw gwastraff adeiladu ac adeiladwaith, hyd yn oed pan taw deiliaid tŷ sy'n mynd ag ef i'r ganolfan, yn cael ei ystyried yn wastraff y cartref ac felly nid yw'r Awdurdod yn gorfod ei dderbyn, yn rhad ac am ddim.  Fodd bynnag, fe dderbynnir, yn ddi-dâl, feintiau bychan o wastraff adeiladu ac adeiladwaith gan brosiectau DIY ar raddfa fechan, sy'n cael eu gwneud gan y cyhoedd i'w tai/cartrefi eu hunain.  Ond o ran meintiau mawr, fe godir tâl amdanynt.


*Mae gwastraff DIY yn cynnwys pethau a gynhyrchwyd o ganlyniad i waith adeiladu neu adnewyddu sydd wedi eu dodi yn sownd, eu sgriwio yn dynn neu eu smentio i dŷ neu ardd.  Fe allai hynny gynnwys switiau ystafell ymolchi, drysau, ffenestri, unedau cegin, defnyddiau toi, pren saernïol, fflags, pren decin, bordiau wal, siediau gardd, sger, ffensys, teiliau a phridd.

Fe godir tâl ar gwsmeriaid masnach a busnes am eu holl wastraff ac eithrio amrywiaeth o nwyddau y gellir eu hailgylchu.

Beth y mae'n rhaid imi ei wneud os yw cludo gwastraff yn rhan o'm busnes?


O fis Ionawr 2014 ymlaen, os ydych chi'n cludo gwastraff yn rheolaidd fel rhan o'ch busnes, yna bydd angen ichi ymgofrestru, yn swyddogol, yn gludwr gwastraff.  Os nad ydych yn ymgofrestru fe allech gael dirwy o hyd at £5,000.
Mae'n rhaid ichi ymgofrestru yn gludwr gwastraff os ydych chi'n gwneud unrhyw un/rai o'r pethau canlynol, fel rhan o'ch busnes:

· cludo'ch gwastraff eich hun yn rheolaidd (o fis Ionawr 2014)

· cludo gwastraff gwaith adeiladu neu ddymchwel (hyd yn oed os taw digwyddiad untro ydyw)

· cludo neu waredu gwastraff ar ran rhywun arall

Byddwch cystal â defnyddio'r ddolen ganlynol i ymgofrestru https://www.gov.uk/register-waste-carrier


Os nad yw busnesau wedi cael eu hymgofrestru yn gludwyr gwastraff swyddogol, yna mae gan gynorthwywyr safleoedd yr hawl i'w gwrthod, ac i beidio â gadael iddynt waredu gwastraff.

Pa bethau allaf i eu cymryd i'r Canolfannau?


Mae'r tabl isod yn dangos y pethau hynny y gall deiliaid tai a busnesau eu cymryd i'r Canolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu. Dengys hefyd a fydd rhaid iddynt dalu ffi ai peidio.

Er mwyn ein cynorthwyo i ailgylchu cymaint o bethau ag y bo modd, cofiwch ddidoli eich gwastraff a'ch nwyddau i'w hailgylchu cyn ichi ddod i'r Canolfannau, er mwyn ichi allu eu dodi yn y cynwysyddion priodol yn y Ganolfan.  Os bydd rhaid, byddwch cystal a gofyn i un o‘r cynorthwywyr am help llaw os bydd arnoch gair o gyngor neu gymorth i godi a chario pethau.

Mae'r holl eitemau sydd wedi eu lliwddangos mewn gwyrdd, yn cael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu.

Eitem Aelwydydd  Busnesau
tick icon/tick icon  Cyfyngiadau tick icon/tick icon  Cyfyngiadau
Poteli a jariau gwydr tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Caniau dur ac alwminiwm tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Batris ceir tick icon  Am Ddim tick icon  Batris, o dro i dro, o’r cerbyd personol sydd gan fusnes bach. Nid gan y cwmnïau hynny y mae eu busnes yn ymwneud â’r fasnach fodurol.

Gwastraff gwyrdd o’r ardd

(Dim canghennau na bonion sy'n fwy nag 8 modfedd/20 centimedr ar eu traws.  Dylech eu torri yn hydoedd o 6 throedfedd/1.8 metr ar y mwyaf.)

tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Papur newydd, papur swyddfa a chylchgronau yn cynnwys ‘tudalennau melyn’, llyfrau ffôn a chatalogau (nid clawr caled) tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Cardbord tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Cartonau diodydd (Tetrapak) tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Dillad, tecstilau, esgidiau tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Llyfrau, Cryno-ddisgiau, Fideos tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Celfi tick icon  Am Ddim tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Matresi tick icon  Am Ddim tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Metel Sgrap tick icon  Am Ddim tick icon  Am Ddim
Olew peiriant cerbyd tick icon  Am Ddim cross icon 
Olew coginio tick icon  Am Ddim cross icon 
Paentiau, farneisiau a theneuwyr tick icon  Am Ddim cross icon 
Nwyddau metel gwyn, yn cynnwys oergelloedd, rhewgelloedd, ffyrnau, peiriannau golchi dillad a sychdaflwyr tick icon  Am Ddim cross icon 
Tiwbiau fflwroleuol gan gynnwys bylbiau goleuni ynni isel tick icon  Am Ddim cross icon 
Setiau teledu a monitorau cyfrifiaduron tick icon  Am Ddim cross icon 
Nwyddau trydanol bychan fel heyrn stilo, tostwyr, sugnwyr llwch a pheiriannau sychu gwallt tick icon  Am Ddim cross icon 
Batris domestig tick icon  Am Ddim cross icon 
Carpedi tick icon  Am Ddim tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Poteli nwy – Propan, Biwtan yn unig (nid Dinbych-y-pysgod na Doc Penfro chwaith) tick icon  Am Ddim cross icon 
Teiars ceir (nid Dinbych-y-pysgod) tick icon  Hyd at 4 teiar y flwyddyn yn rhad ac am ddim cross icon 
Gwastraff anadweithiol (Sger) tick icon  Hyd at 6 sach - maint sach sbwriel - y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Pren – pethau fel paneli ffensys, pyst ffensys a siediau wedi eu datgymalu tick icon  Hyd at lond cist car o faint canolig (Ford Focus)  neu lond ôl-gerbyd bach dwy olwyn, 4 troedfedd wrth 4 troedfedd, unwaith y mis, yn rhad ac am ddim.  Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Gosodiadau a ffitiadau – unedau cegin a boshis, switiau ystafell ymolchi, wardrobau gosod, silffoedd, tanciau dŵr, boeleri tick icon  Hyd at lond cist car o faint canolig (Ford Focus)  neu lond ôl-gerbyd bach dwy olwyn, 4 troedfedd wrth 4 troedfedd, unwaith y mis, yn rhad ac am ddim.  Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Plastrfwrdd tick icon  Hyd at 3 sach - maint sach sbwriel - y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau.
tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Gwelltach i anifeiliaid tick icon  Hyd at 2 sach - maint sach sbwriel - y mis, yn rhad ac am ddim. Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau. cross icon 
Gwastraff mewn bagiau du/na ellir ei ailgylchu tick icon  Hyd at lond cist car o faint canolig (Ford Focus)  neu lond ôl-gerbyd bach dwy olwyn, 4 troedfedd wrth 4 troedfedd, unwaith y mis, yn rhad ac am ddim.  Am fwy na hyn, fe godir tâl yn unol â'r rhestr brisiau
tick icon  Codir Tâl – gweler y rhestr brisiau.
Llysiau'r Gingroen
Ni ellir compostio'r planhigyn hwn, a rhaid ei ddodi mewn bag a'i anfon i safle tirlenwi
 tick icon Hyd at 2 sach maint bag sbwriel am ddim y mis.  Am fwy na hyn mae'n rhaid ichi dalu'r pris a welir ar y rhestr brisiau   tick icon

 O lotments, padogau a busnesau ac yn y blaen
Codir tâl am hyn - gweler y rhestr brisiau

 

Sylwer - ni allwn dderbyn plastrfwrdd sydd:

  • Yn wlyb neu damp
  • Â sbwng ynddo neu ddefnydd inswleiddio arall yn sownd ynddo
  • Â phren ynddo neu stydiau metel yn sownd ynddo 
  • Â theiliau ceramig yn sownd ynddo 
  • Wedi cael ei halogi gan asbestos neu sger

Cofiwch dynnu bant bob un o'r atodiadau uchod cyn ichi ailgylchu nwyddau yn eich Canolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu agosaf.

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?


Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl uchod, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

 Y Rhestr Brisiau - o 1 Ebrill 2014 hyd 31 Mawrth 2015

Y Rhestr Brisiau    2014/15
  HEB TAW TAW YN CYNNWYS TAW
Fesul bag/sach sbwriel neu'r hyn sy'n cyfateb iddo  £1.08 £0.22  £1.30 
Llwyth bychan (fan agored neu fan fach)
 £49.17 £9.83  £59.00 
Llwyth canolig (fan maint fan gludo neu ôl-gerbyd â dwy echel)
£84.17  £16.83  £101.00 
Llwyth mawr (fan maint fan Luton)
£116.67 £23.33  £140.00 
Plastrfwrdd a Gypswm - fesul brasamcan o dunnell £102.70  £20.54  £123.24 
Gypswm - Isafbris yn ogystal â TAW (Masnachwyr)
£25.50  £5.10  £30.60 

Fe godir tâl ar bob cwsmer masnach a busnes, a rhaid iddynt dalu'r prisiau pan fyddant yn defnyddio'r Canolfannau, trwy dalu ag arian parod neu siec. 
Os hoffech gael rhagor o fanylion ynghylch y nwyddau y gallwch eu cymryd i'r canolfan a beth fydd y pris, mae croeso ichi ffonio'r ganolfan gyswllt: ar 01437 764551.

Sylwer - nid yw'r pethau isod yn cael eu derbyn yn unrhyw un o'n Canolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu:

  • Bagiau oren - byddwch cystal â'u dodi wrth ymyl yr heol ar y diwrnod arferol y bydd eich sbwriel yn cael ei gasglu. Cofiwch beidio â defnyddio'r bagiau oren i gludo unrhyw wastraff arall i'n canolfannau, gan y bydd e'n cael ei wrthod.  Gallwch ddefnyddio bagiau amldro neu gynwysyddion os bydd rhaid.

 

  • Asbestos - am ragor o gyngor byddwch cystal â ffonio'r Ganolfan Gyswllt ar 01437 764551 neu gallwch gysylltu â chwmni sydd â thrwydded briodol ar gyfer gwaredu gwastraff.

· Cerbydau â phwysau gros o fwy na 3.5 tunnell.

· Chwyn niweidiol - fel Canclwm Siapan a Ffromlys Chwarennog

· Canghennau neu fonion coed - sy'n fwy nag 8 modfedd ar eu traws

Mae staff y safleoedd wedi cael eu cyfarwyddo a'u hawdurdodi i archwilio'r holl wastraff sy'n dod i mewn i'r safle, os oes modd yn y byd, er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r rheoliadau.  Byddant hefyd yn gofyn i gwsmeriaid o ble mae eu gwastraff wedi dod yn y lle cyntaf.  Ar ôl i gwsmeriaid waredu eu gwastraff, bydd y gwastraff wedi hynny yn eiddo i Gyngor Sir Penfro ac ni ddylai staff y safle na'r cyhoedd ei symud bant o'r Canolfannau.  Byddai unrhyw ddigwyddiadau o'r fath yn cael eu hystyried yn lladrad.

Gofynnir i gwsmeriaid fod yn gwrtais tuag at staff y safleoedd a thuag at gwsmeriaid eraill.  Ni chaniateir i neb ddifrïo na bygwth staff y safleoedd.  Fe ddodwyd Teledu Cylch Cyfyng yn un neu ddau o'r safleoedd er diogelwch a lles iechyd y cwsmeriaid a'r staff ac er mwyn diogelu'r safle. 


Os bydd eich nwyddau yn rhy swmpus i'w dodi yn eich cerbyd yna fe allwch wneud cais i'r awdurdod ddod i'w mo'yn, trwy'r Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o'r Cartref.

 

NID YDYM YN DERBYN WEEE GAN FUSNESAU

 

 

ID: 15937 Adolygwyd: 15/4/2014