Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cynllun Gwobrau Ysgolion Cynaliadwy

Addysg er datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

"Mae addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang (ADCDF) yn ymwneud â'r hyn rydym yn ei wneud bob dydd. Mae'n ymwneud â materion mawr y byd -  er enghraifft newid yn yr hinsawdd, masnach, adnoddau a disbyddu amgylcheddol, iawnderau dynol, gwrthdaro a democratiaeth - a'r modd y maent yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn berthnasol i ni. Mae'n ymwneud â'r modd rydym yn trin y ddaear a'r modd rydym yn ymwneud â'n gilydd, beth bynnag yw'r pellter rhyngom. Mae'n ymwneud â'r modd rydym yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae"

ADCDF: Gwybodaeth ar gyfer athrawon dan hyfforddiant ac Athrawon Newydd yng Nghymru Gorffennaf 2008

Mae Sir Benfro wedi cofleidio hyn drwy Gynllun Gwobr Ysgolion Cynaliadwy Sir Benfro, a sefydlwyd yn 2003 er mwyn annog agwedd ysgol gyfan tuag at ADCDF, gyda'r amcanion canlynol: 

 • cynorthwyo wrth ddatblygu a gweithredu ADCDF yn y cwricwlwm
 • cynorthwyo wrth ddatblygu ysgolion fel sefydliadau cynaliadwy
 • galluogi darparwyr ADCDF yn Sir Benfro i weithio gyda'i gilydd er lles ysgolion 

Mae'n gynllun partneriaeth, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Penfro, gyda chynrychiolwyr o'r darparwyr ADCDF canlynol yn Sir Benfro a Chaerdydd ar y grŵp llywio, sy'n cyfarfod bob tymor:

 • Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
 • Canolfan Eco Gorllewin Cymru
 • Eco-Ysgolion Cymru
 • Ysgolion sy'n Hyrwyddo Iechyd
 • Adnoddau Tir a Môr
 • SCAN - Rhwydwaith Agenda 21 Ysgolion mewn Cymunedau

Mae'r partneriaid hyn yn cynnig cymorth i ysgolion weithredu'r cynllun hwn.

Mae'r cynllun yn cynnwys wyth pwnc ADCDF. Mae ysgolion yn dewis tri phwnc i ennill y wobr efydd, tri arall i ennill yr arian, a'r ddau olaf i ennill yr aur, ac erbyn hyn dylai'r ysgol fod yn gweithio'n gynaliadwy, ac fe ddylid cynnwys ADCDF yng nghynllunio a Chynllun Datblygu'r Ysgol. Y pynciau yw: 

 • Gwastraff a Minimeiddio Gwastraff
 • Dŵr
 • Bioamrywiaeth
 • Byw'n Iach
 • Ynni
 • Cludiant
 • Dinasyddiaeth Fyd-eang
 • Dinasyddiaeth Gymunedol

Mae 69 o ysgolion wedi ymrestru ar y cynllun. O'r rhain, mae 45 wedi ennill y wobr efydd, 25 yr arian a 10 y wobr aur.

Mae Swyddog y Prosiect Ysgolion Cynaliadwy yn gweithio dri diwrnod yr wythnos er mwyn darparu cefnogaeth i ysgolion, yn yr ysgol gyda Chydlynydd Ysgolion Cynaliadwy'r ysgol neu'r holl staff, ynghyd â thrwy weithgorau neu ddiwrnodau rhwydweithio athrawon, sy'n cael eu cynnal bob tymor. Argymhellir darparwyr allanol i ysgolion, a gellir defnyddio'r cynllun i ariannu prosiectau arbennig. 

Mae enghreifftiai o'r rhai o'r prosiectau a gynhelir mewn ysgolion yn dangos ystod y prosiect a'r modd mae'n gallu cefnogi meysydd eraill o'r cwricwlwm.

Aeth un dosbarth blwyddyn 4 ar ymweliad â'r ganolfan ailgylchu yn Withyhedge fel rhan o gynllun gwaith, ac yn dilyn  hyn fe wnaethant ffilm ynglŷn â gwastraff ac ailgylchu yn Sir Benfro, ac mae hwn ar gael ar gyfer pob ysgol i'w gwylio ar yr e-borth.

Bu disgyblion Blwyddyn 2 mewn un ysgol sydd ar yr arfordir yn astudio crwbanod y môr a'u bwyd, gan gysylltu hyn ag ysbwriel morol ac annog pobl leol i ddefnyddio bagiau defnydd, gan fod crwbanod y môr yn gallu bwyta bagiau plastig yn ddiarwybod iddynt yn lle slefren môr. Cysylltwyd hyn â'r ymgyrch leol i atal y defnydd o fagiau plastig yn y pentref.

Mae un ysgol fach wledig yn annog mwynhau'r cefn gwlad drwy fenthyca pedomedrau a chamerâu digidol i ddisgyblion y tu allan i oriau ysgol. Maent yn llenwi templed ynglŷn â'r daith gerdded gyda'u teulu, gan dynnu lluniau ac ysgrifennu am nodweddion diddorol, a rhoi gradd i'r daith gerdded. Bydd y rhain i gyd yn cael eu rhoi mewn llyfr, a fydd ar werth i'r bobl leol ac ymwelwyr i Sir Benfro. 

   

For further information please contact:
Janie Pridham, Sustainable Schools Project Officer
SPAN House
Moorfield Road
Narberth / Arberth
Pembrokeshire / Sir Benfro
SA67 7AG
Ffn: 01437 563071
ID: 6733 Adolygwyd: 16/2/2017