Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Beth yw Rheoliadau Adeiladu?

Safonau cenedlaethol yw Rheoliadau Adeiladu sy’n berthnasol i bob math o adeiladau, o ddatblygiadau mawr newydd i estyniadau i’ch cartref. Maent yn cynnwys pob agwedd ar adeiladu, a hefyd yn sicrhau bod mynediad digonol a chyfleusterau ar gyfer pobl anabl yn cael eu darparu mewn adeiladau.

Cynhyrchwyd arweiniad gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, sy’n taro golwg dros y gyfundrefn Rheoliadau Adeiladu:

Rheoliadau Adeiladu - Llyfryn Eglurhaol (lawrlwytho 1219k)

Mae Rheoliadau Adeiladu’n cynnwys Rhannau A-P. Mae disgrifiad cryno o bob un o’r rhain isod, ac mae dolen i’r Ddogfen Gymeradwy ar gyfer pob un o’r rhain ar wefan y DCLG.

Rhan A - Adeiladwaith (Mewn ffenest newydd)

Mae’r rhan hon yn gofyn bod adeiladau’n cael eu dylunio, eu hadeiladu a’u haddasu fel eu bod yn adeileddol ddiogel, ac nad ydynt yn effeithio ar sefydlogrwydd adeileddol adeiladau eraill. Mae’n rhoi safonau dylunio y dylid eu mabwysiadu i’w ddefnyddio ar holl adeiladau.

Rhan B – Diogelwch rhag Tân (Mewn ffenest newydd)

Mae hyn yn cwmpasu’r holl ragofalon tân sy’n angenrheidiol i ddiogelu rhag tân. Mae’r gofynion a chyfarwyddyd yn cwmpasu ffordd o ddianc os bydd tân, cyfundrefnau datgelu tân a rhybuddio, gwrthsafiad tân elfennau adeileddol a rheoli deunyddiau fflamadwy, ymhlith eraill.

Rhan C – Paratoi’r Safle a Gwrthsefyll Lleithder (Mewn ffenest newydd)

Mae’r rhan hon yn cyfeirio at lawer o bynciau, gan gynnwys y tywydd a sut mae adeiladau’n dal d?r, draenio isbridd, paratoi’r safle a mesurau i ddelio â thir halogedig.

Rhan D – Sylweddau Gwenwynig (Mewn ffenest newydd)

Mae hyn yn rheoli yn erbyn defnyddio deunyddiau gwenwynig penodol mewn adeiladau.

Rhan E – Gwrthsefyll Trosglwyddo Sŵn (Mewn ffenest newydd)

Gofynion ynysu sŵn rhwng adeiladau sydd yn y rhan hon o ran holl anheddau newydd a throsi adeiladau. Caiff safonau acwstig eraill eu trafod hefyd, gan gynnwys lleihau sŵn rhwng ystafelloedd at ddibenion preswyl ac amodau acwstig ar gyfer ardaloedd cymunedol mewn fflatiau ac ysgolion.

Rhan F – Awyru (Mewn ffenest newydd)

Mae safonau ar ofynion awyru ac ansawdd aer ar gyfer holl adeiladau’n cael eu cynnwys yn y rhan hon, yn ogystal â gofynion ar gyfer atal anwedd rhag digwydd mewn toeau ac ati.

Rhan G – Glanweithdra (Mewn ffenest newydd)

Mae Rhan G yn pennu safonau ar ddarparu cyfleusterau glanweithdra ac ymolchi, ystafelloedd ymolchi a darparu d?r poeth.

Rhan H – Draenio a Gwaredu Gwastraff (Mewn ffenest newydd)

Mae Rhan H yn gofyn darparu cyfundrefnau draenio digonol ac mae hefyd yn delio ag atal llygredd, materion isadeiledd carthion a threfnau cynnal a mabwysiadu carthffosydd.

Rhan J – Offer Ymlosgi a Chyfundrefnau Cadw Tanwydd (Mewn ffenest newydd)

Mae’r rheoliadau hyn yn cwmpasu adeiladu, gosod a defnyddio bwyleri, simneiau, ffliwiau, aelwydydd a gosodiadau cadw tanwydd.

Park K – Amddiffyn rhag Disgyn, Gwrthdaro ac Ardaro (Mewn ffenest newydd)

Mae Rhan K yn pennu safonau ar ddiogelwch grisiau, rampiau ac ysgolion, ynghyd â gofynion ar gyfer balwstrau, ffenestri a rhwystrau cerbydau i atal rhag yn disgyn. Mae hefyd yn cynnwys gofynion ar gyfer gwarchod a rhybuddio peryglon o ddefnydd a sefyllfa drysau a ffenestri.

Rhan L – Cadwraeth Tanwydd a Phŵer

Mae Rhan L1 yn benodol i anheddau:

Mae Rhan L2 yn delio ag adeiladau heblaw anheddau:

Rhan M – Mynediad a Chyfleusterau ar gyfer Pobl Anabl (Mewn ffenest newydd)

Mae Rhan M yn gofyn darparu mynediad rhwydd i holl adeiladau a chylchrediad ynddynt, ynghyd â gofynion cyfleusterau ar gyfer yr anabl.

Rhan N – Diogelwch Gwydro o ran Ardaro, Agor a Glanhau (Mewn ffenest newydd)

Mae gofynion ar ddefnyddio gwydr diogel i osgoi perygl ardaro ac ymwybyddiaeth a diffiniad addas o ardaloedd gwydrog yn cael eu cynnwys yn Rhan N. Yn cael eu cynnwys hefyd mae gofynion diogelwch perthnasol i ddefnyddio, gweithredu a glanhau ffenestri.

Rhan P – Diogelwch Trydanol (Mewn ffenest newydd)

Rheolau newydd ar ddiogelwch trydanol.

   

ID: 10998 Adolygwyd: 9/10/2014