Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Cafodd Cynllun Gweithredu Lleol (LBAP) ar gyfer Sir Benfro ei gyhoeddi gyntaf yn 2000 yn sgil cyfarwyddyd y DU.  Yn y cynllun gwreiddiol roedd gwybodaeth fanwl am fioamrywiaeth Sir Benfro a oedd yn cynnwys disgrifiadau o gynefinoedd a chynlluniau gweithredu ynghylch cynefinoedd a rhywogaethau.  Mae llawer o gamau gweithredu'r cynlluniau hyn wedi cael eu rhoi ar waith gan unigolion, sefydliadau a thrwy gydweithio.

Prif swyddogaeth LBAP Sir Benfro yw darparu fframwaith a chyfres o gynlluniau gweithredu, sy'n cynnwys yr hyn a wneir nawr ac at y dyfodol, er mwyn cyflawni'r nod canlynol:-
Bod yn ymwybodol o'r fioamrywiaeth arbennig o wych sydd yn Sir Benfro, a chynyddu hyd yr eithaf y cyfraniad y mae hi'n ei wneud at les cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y sir, gan roi ystyriaeth i'r blaenoriaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ac Ewropeaidd wrth gwrs.

Yn sgil cyhoeddi'r cynllun blaenorol fe gafwyd nifer o ddatblygiadau a chafodd cyfarwyddyd newydd ei ddarparu hefyd.  O ganlyniad i hynny roedd yn rhaid cynnal adolygiad llawn ar LBAP Sir Benfro er mwyn amlygu'r newidiadau hyn.

Mae fersiwn diwygiedig Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Benfro wedi cael ei rannu yn 2 ran:

Rhan 1: 'Cyflwyniad i'r LBAP'
Mae'r cyflwyniad yn egluro beth yw cefndir bioamrywiaeth yn Sir Benfro a beth yw swyddogaeth Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro.  Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y cynefinoedd a'r rhywogaethau blaenoriaeth yn Sir Benfro.

Rhan 2: Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth ar gyfer Sir Benfro
Fe luniwyd cynlluniau gweithredu sy'n cynnwys targedau a chamau gweithredu ar gyfer cynefinoedd dosbarthedig, generig, rhywogaethau dosbarthedig a rhywogaethau unigol yn Sir Benfro.  

Mae sefydliadau arweiniol / grwpiau / unigolion wedi cael eu dewis i roi ar waith y camau gweithredu sydd yn y cynlluniau.  Er mwyn i'r camau gweithredu hyn gael eu rhoi ar waith yn llwyddiannus bydd yn rhaid parhau i gydweithio â chymunedau lleol, diwydiant, masnach ac unigolion.

Dim ond ar ffurf electronig y mae'r cynlluniau gweithredu ar gael ac felly gellir eu diweddaru pan fydd yr wybodaeth ddiweddaraf un ar gael.  Mae'r Cynlluniau hyn (yn Saesneg) ar gael i'w lawrlwytho oddi ar UK Biodiversity Action Reporting System website (Mewn ffenest newydd) .

Mae'r cynlluniau hynny sydd ar gael ar BARS wedi cael eu lliwddangos a'u hymgysylltu â'r we-dudalen berthnasol.  D.S. mae gwaith yn mynd rhagddo ar rai o'r cynlluniau hyn.  

ID: 19158 Adolygwyd: 11/11/2016