Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Nwy Radon

Mae Sir Benfro'n ardal sy'n cael ei heffeithio gan radon.  Ardaloedd dynodedig o'r wlad yw'r rhain lle mae gan fwy nag 1% o'r anheddau lefel radon o 200 becwerel fesul metr ciwbig o aer.

Beth yw nwy radon?

Mae radon i'w gael mewn sawl ardal yn y DU. Nwy naturiol, ymbelydrol ydyw sy'n mynd i mewn i gartrefi trwy graciau ac agennau yn yr isbridd, ac mae meintiau sylweddol ohono yn crynhoi mewn rhai cartrefi.  Yn ôl yr astudiaethau iechyd a wnaed, mae mwy o berygl i drigolion gael canser yr ysgyfaint pan fyddant yn dod i gysylltiad â meintiau mawr o radon, wedi'i grynodi, yn ystod eu hoes.

Os gwelir bod gan yr eiddo feintiau uwch na'r disgwyl o nwy radon rydym yn argymell y canlynol yn bendant. Dylid gwneud trefniadau er mwyn i waith adferol gael ei wneud ar ostwng faint o radon sydd yn yr adeiladau hyn.

Gall yr ateb fod yn un didrafferth ond bydd cryn dipyn o hynny'n dibynnu ar faint o radon sydd yn yr eiddo a beth yw saernïaeth yr adeilad.

Beth yw'r Lefel Gweithredu ynghylch Radon?

Mae'r Asiantaeth Diogelu Iechyd yn argymell y dylid gostwng y lefelau radon mewn cartrefi lle mae'r cyfartaledd yn fwy na 200 becwerel fesul metr ciwbig. Mae'r Llywodraeth wedi ategu'r argymhelliad hwn.

Mae'r Lefel Gweithredu hon yn cyfeirio at gyfartaledd y crynodi blynyddol mewn cartref.  Felly bydd mesuriadau radon yn cael eu cynnal â dau synhwyrydd (mewn ystafell wely ac ystafell fyw) dros gyfnod o dri mis, er mwyn cyfartaleddu'r codiadau a'r gostyngiadau dros gyfnod byr.

Cymorth gyda'r costau

Fe all cymorth grant fod ar gael gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer gwneud gwaith adferol, yn amodol ar fodd a chymhwyster.

Cynnal profion ar gyfer nwy radon

Mae'r llywodraeth yn argymell y dylai pobl sy'n byw mewn ardal a effeithir gan radon, gynnal prawf ar eu tai er mwyn gweld a oes radon yno.  Mae prawf syml ar gael sy'n costio oddeutu £43.70 ac fe gymer dri mis i'w gwpla.

Mae gwybodaeth ychwanegol am brofion a gwaith adferol ar gael oddi ar wefan Ukradon yn www.ukradon.org a gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd (Mewn ffenest newydd) a gan dîm Iechyd Cyhoeddus Teuluol y Cyngor.

Gwybodaeth Cysylltu:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso ichi gysylltu â

Mr David Petrie (01437) 775616
E-bost: Dave.petrie@pembrokeshire.gov.uk

Neu gallwch ysgrifennu at : Y Tîm Iechyd Cyhoeddus Teuluol, 2ail Lawr Adain y Gogledd, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP.

Yr Asiantaeth Diogelu Iechyd 0800 61 45 29  

ID: 13307 Adolygwyd: 9/2/2017