Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Newyddion Diweddaraf

Y Newyddion Diweddaraf

Y Newyddion Diweddaraf

Gwelwch isod y newyddion diweddaraf gan Dîm Cefnogi Pobl Sir Benfro:

Haf 2015

Offeryn Casglu Canlyniadau                                           

Mae tîm Cefnogi Pobl Sir Benfro mewn cydweithrediad gyda Cheredigion a Phowys wedi datblygu offeryn cydgasglu Canlyniadau ar-lein, y gellir dod o hyd iddo yma http://surveys.pembrokeshire.gov.uk/supporting_people_services/index.htm   

Disgwylir i'r system wneud casglu'r wybodaeth yn llai o waith i ddarparwyr ac i'r tîm Cefnogi Pobl. 

  

Y Tîm Cefnogi Pobl yn Sir Benfro

Bu rhai newidiadau yn nhîm Cefnogi Pobl. Ym mis Tachwedd 2013 symudodd y tîm Cefnogi Pobl o'r Gyfarwyddiaeth Dai ac i mewn i Ofal Cymdeithasol Oedolion, ac mae'r Swyddog Arweiniol yn awr yn rheoli tîm y Contract yn ychwanegol at Gefnogi Pobl. Gydag unrhyw ymholiadau ynglŷn â Chefnogi Pobl, cysylltwch, os gwelwch yn dda â Jane Williams ar 01437 77675. Mae Dani Busby yn awr yn cynnal adolygiadau o'r Gwasanaeth Oedolion yn ogystal â Chefnogi Pobl. Ers mis Ionawr 2015, mae swydd y Cyd-drefnydd Datblygiad Rhanbarthol wedi ei lleoli yng Nghyngor Sir Caerfyrddin. Cysylltwch â Thîm Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin, os gwelwch yn dda, am fanylion pellach.

  

Gostyngiadau yn y Gyllideb

Ym 2015/16. cafodd cyllideb Cefnogi Pobl ei lleihau yn genedlaethol ac wrth symud ymlaen disgwylir iddi gael ei lleihau ymhellach yn 2016/17. O ganlyniad i hyn, mae'r tîm Cefnogi Pobl yn lleol yn gweithio gyda darparwyr i geisio lleihau costau gwasanaeth yn unol â'r toriadau yn y gyllideb, gan amharu gyn lleied ag sydd modd ar y gwasanaethau.

  

Gwasanaeth Cefnogi yn ôl angen ar gyfer Dementia

Gwasanaeth peilot yw hwn sy'n cael ei ddarparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sydd wedi bod yn weithredol ers mis Ebrill 2013. Cafodd y gwasanaeth ei werthuso ym mis Rhagfyr 2013 ac, o ganlyniad, cafodd y prosiect ei ymestyn hyd 30 Tachwedd 2014 tra roedd gwaith yn cael ei wneud i ailfodelu'r gwasanaeth.

Os ydych chi'n dymuno cael rhagor o wybodaeth neu atgyfeirio i'r gwasanaeth hwn, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Rachel Ashton ar rachel.ashton@wales.nhs.uk

 

 Gwasanaeth Cefnogi yn ôl angen ar gyfer HIV/Aids

Prosiect peilot oedd y gwasanaeth hwn o'r blaen, oedd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Siroedd Penfro, Ceredigion a Chaerfyrddin. Roedd y prosiect yn cael ei gyflawni gan Ymddiriedolaeth Aids Cymru. Gwerthuswyd y prosiect ym mis Awst 2013 a chasgliad y gwerthusiad oedd fod y gwasanaeth, er bod angen ei ailfodelu, yn wasanaeth gwerthfawr gydag arbenigedd amhrisiadwy. Yn anffodus, ym mis Hydref 2013 rhoddodd Ymddiriedolaeth Aids Cymru y gorau i fasnachu oherwydd colli un o'i phrif ffrydiau cyllido. O ganlyniad, collwyd y gwasanaeth.

Oherwydd gwerthusiad y gwasanaeth, oedd yn gadarnhaol gan mwyaf, penderfynwyd bod angen llenwi'r bwlch yn y gwasanaeth ac felly mae Gwalia bellach yn darparu gwasanaeth i'r grŵp hwn o gleientiaid yn y rhanbarth. I fod o gymorth gyda hyn, recriwtiodd Gwalia un oedd yn arfer gweithio i Ymddiriedolaeth Aids Cymru sy'n dod â chyfoeth o wybodaeth gyda hi. Un argymhelliad yn yr adroddiad cychwynnol oedd y byddai'r gwasanaeth yn elwa o ehangu ei gwmpas i gynnwys hefyd y rheiny â Feirysau a Gludir yn y Gwaed. Mae hwn bellach yn ei le ac ailenwyd y gwasanaeth yn Wasanaeth Feirysau a Gludir yn y Gwaed Gorllewin Cymru. Am wybodaeth bellach, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Julia ar Julia.Amsbury@gwalia.com neu Claire claire.chester@gwalia.com

 

Prosiect Tai â Chymorth ar gyfer Dynion Ifanc

Mae Grŵp Cynllunio Cefnogi Pobl wedi canfod ers tro bod diffyg llety â chymorth i Ddynion Ifanc sy'n byw yn Sir Benfro. O ganlyniad, mae prosiect peilot wrthi'n cael ei ddatblygu ochr yn ochr â Gofal a Chefnogaeth Gwalia i ddarparu llety â chymorth i ddynion ifanc 16-25 yn Hwlffordd. Disgwylir i'r prosiect ddod ar-lein yn ystod haf 2015; am wybodaeth bellach ffoniwch Annette Brenchley 01646 698 820 neu anfonwch neges at annette.brenchley@gwalia.com  

 

Cynllun Gofal Ychwanegol Bro Preseli

Agorodd Bro Preseli yn 2014 yng Nghrymych, Sir Benfro. Mae 40 o fflatiau ochr yn ochr â meddygfa meddygon teulu newydd a gwasanaethau gofal dydd. Adeiladwyd Bro Preseli gan ddefnyddio dulliau adeiladu cynaliadwy sy'n gwneud yn fawr o olau haul fel bod pob fflat yn cael digonedd o olau naturiol. Gall y preswylwyr, sy'n byw yn y cynllun, gael Cefnogaeth yn ôl yr Angen pan fydd arnynt ei angen. Mae nifer bychan o leoedd gwag yn dal i fod yn y cynllun newydd sbon hwn a cheir manylion drwy ffonio 01792 482702

 

Diweddariad yr Haf 2013

   

Supporting People Team / Tim Cefnogi Pobl
Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro
County Hall / Neuadd y Sir
Haverfordwest / Hwlfordd
SA61 1TP
Ffn: 01437 764551
ID: 21430 Adolygwyd: 22/7/2015