Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Newyddion Diweddaraf

Y Newyddion Diweddaraf

Gweler isod am y newyddion  diweddaraf gan Sir Benfro Tîm Cefnogi Pobl:

Diweddariad yr Haf 2013

Cam-drin Domestig - Cymorth fel y bo Angen

Cafodd y Gwasanaeth Cymorth fel y bo Angen ar gyfer Cam-drin Domestig ei werthuso yn ystod 2012 ac er bod hynny'n ymarfer cadarnhaol iawn, daeth â thystiolaeth eglur bod angen rhagor o ddarpariaeth.  O ganlyniad, penderfynodd Grŵp Cynllunio Cefnogi Pobl gynyddu galluedd y gwasanaeth yn sylweddol er mwyn lleihau'r niferoedd ar y rhestrau aros a hyd yr amser y mae pobl yn aros am y gwasanaeth.

Cafodd y contract ei dendro yn ystod yr Hydref 2012 a chanlyniad yr ymarfer oedd rhoi'r contract i Gwalia Care & Support. Mae'r gwasanaeth erbyn hyn yn rhoi cymorth i oddeutu 28 o ddefnyddwyr gwasanaeth unrhyw un adeg ac mae'n gweithredu rhestr aros fach iawn.  Os ydych yn dymuno atgyfeirio i'r gwasanaeth, mae croeso i chi ffonio 01646 698820, neu e-bostio sharon.court@gwalia.com

Camddefnyddio Sylweddau - Llety â Chymorth (Northgate) a Chymorth fel y bo Angen

Wedi trafod gyda phrif randdeiliaid penderfynodd Grŵp Cynllunio Cefnogi Pobl y dylid cyfuno prosiect Llety â ChymorthNorthgate House a'r Gwasanaeth Cymorth fel y bo Angen ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau er mwyn sicrhau y defnyddir cyllid yn effeithiol a gwella dilyniant y cymorth.  

Cafodd y contract ar gyfer y prosiect ar ei newydd wedd ei dendro yn ystod yr Hydref 2012 a chanlyniad yr ymarfer oedd rhoi'r contract i CAIS. Mae CAIS yn elusen gofrestredig ac yn ddarparwyr yn y sector gwirfoddol o wasanaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghymru.  Mae CAIS yn newydd yn Sir Benfro ond mae croeso mawr i'r sgiliau a'r profiad y maent yn eu cynnig.  Os ydych y dymuno atgyfeirio i'r gwasanaeth, mae croeso i chi ffonio 01437 766299 neu 07436037765(Jon Brewer) neu e-bostio jonathan.brewer@cais.org.uk neu leigh.proctor@cais.org.uk

Gwasanaeth Cymorth fel y bo Angen HIV/Aids

Yn ddiweddar, comisiynodd Cynghorau Sir Penfro a Cheredigion brosiect arddangosydd tymor byr i weithio gyda phobl y mae HIV/Aids yn effeithio arnynt yn ein hardaloedd.  Mae'r prosiect wedi bod yn llwyddiannus iawn ac wedi dangos tystiolaeth bod angen gwasanaeth cymorth arbenigol cysylltiedig â thai yn y tymor hir.  Er mwyn sicrhau effeithlonrwydd, hyblygrwydd ac effeithiolrwydd, penderfynodd y Grwpiau Cynllunio Cefnogi Pobl yn Siroedd Penfro, Ceredigion a Chaerfyrddin gyfuno prosiect arddangosydd Sir Benfro/Ceredigion gyda'r prosiect oedd wedi ei sefydlu yn Sir Gaerfyrddin a chomisiynu'r prosiect am 12 mis arall.  Bydd y prosiect yn cael ei werthuso yn ystod y cyfnod hwn o 12 mis a bydd yr adroddiad gwerthuso yn cynnig gwybodaeth ar gyfer comisiynu'r gwasanaeth yn y dyfodol.  Os ydych yn dymuno atgyfeirio i'r g wasanaeth, mae croeso i chi ffonio 01792 461 848.

Y Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol (RCC)

Oherwydd trefn  lywodraethol newydd Cefnogi Pobl cyflwynwyd chwech o ranbarthau Cymreig, pob un â'i Bwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol ei hun.  Mae Sir Benfro erbyn hyn yn rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin gyda'n partneriaid Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys.  Mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnig cyngor i'r pedwar awdurdod lleol yn y rhanbarth a rhanddeiliaid eraill, a thrwy Fwrdd Ymgynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl (SPNAB), i Weinidogion Cymru ynghylch darpariaeth gydweithredol y Rhaglen Cefnogi Pobl yn lleol ac yn rhanbarthol er mwyn sicrhau y cyflenwir y gwasanaethau mwyaf effeithlon ac effeithiol.

Mae RCC Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o blith darparwyr a landlordiaid, cynrychiolwyr y gwasanaethau iechyd a phrawf, Prif Swyddogion Cefnogi Pobl a Phenaethiaid Adrannau Tai, Aelodau Lleol, y Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol a chynrychiolwyr Defnyddwyr y Gwasanaeth.

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol

Penodwyd Arabella Owen yn Gydlynydd Datblygu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru a dechreuodd ym mis Tachwedd 2012 am gyfnod o ddwy flynedd.  Cyflogir hi gan Gyngor Sir Penfro (yr Awdurdod Lleol Cydgysylltiol), mae hi'n gweithio yn Sir Benfro ac mae ei phrif gyfrifoldebau yn cynnwys:  

  • datblygu a chefnogi gwaith partneriaeth effeithiol yn y rhanbarth
  • cydlynu a chyfrannu at ddatblygiad Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • hwyluso deialog parhaol er mwyn sicrhau rhwydd hynt i'r trefniadau newydd a gwneud penderfyniadau ar y cyd
  • cydweithredu gyda Chydlynwyr Datblygu Rhanbarthol eraill ledled Cymru er mwyn hyrwyddo arfer gorau

Y Cynllun Comisiynu Lleol (CCLl)

Yn lle Cynlluniau Gweithredu Cefnogi Pobl daeth Cynlluniau Comisiynu Lleol tros dair blynedd.  Mae Cynllun Comisiynu Lleol 2013-16 ar gael man hyn .  Mae pob un o'r cynigion prosiect sy'n rhan o'r CCLl cyfredol wedi eu gwireddu, o leiaf yn rhannol.  Er ei fod yn gynllun tros dair blynedd, mae'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn ac mae'r Grŵp Cynllunio Cefnogi Pobl wrthi nawr yn datblygu cynigion prosiect i'w cynnwys yn rhan o'r diweddariad nesaf.  Os oes gan unrhyw un awgrymiadau o ran comisiynu neu adlunio, mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Cefnogi Pobl a fydd yn barod iawn i drafod unrhyw awgrymiadau a allai fod gennych.  Er mwyn i gynnig fod yn rhan o'r CCLl wedi ei ddiweddaru, mae'n rhaid ei gyflwyno i'r tîm CP erbyn dydd Gwener 19 Gorffennaf er mwyn gallu ymgynghori'n briodol ynglŷn â chynigion cyn cyflwyno'r CCLl wedi ei ddiweddaru i'r Cabinet ar gyfer ei gymeradwyo ym mis Hydref.  

Tîm Cefnogi Pobl yn Sir Benfro

Cyn hyn, roedd y tîm yn cynnwys Prif Swyddog, Swyddog Cynllunio a Swyddog Monitro ac Adolygu Contractau, ond mae'r drefn wedi ei diweddaru'n ddiweddar ac mae aelod newydd o'r staff wedi ei phenodi (Jane Thompson). Nawr mae'r tîm yn cynnwys Prif Swyddog Cefnogi Pobl (Ian Randell), dau Swyddog Cefnogi Pobl (Danielle Busby a Jane Thompson) a'r Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol (Arabella Owen).

Cyfeirlyfr gwasanaethau wedi ei ddiweddaru

Mae'r Cyfeirlyfr Gwasanaethau wedi ei ddiweddaru'n ddiweddar i gynnwys unrhyw wasanaethau newydd ac unrhyw newidiadau sydd wedi dod yn sgil yr adlunio.  

 
Supporting People Team / Tim Cefnogi Pobl
Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro
County Hall / Neuadd y Sir
Haverfordwest / Hwlfordd
SA61 1TP
Ffn: 01437 764551
ID: 21430 Adolygwyd: 3/12/2014