Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Iechyd Rhywiol

Rhagarweiniad

Nid yw iechyd rhywiol yn ymwneud â defnyddio cyfarpar atal cenhedlu neu osgoi heintiad a drosglwyddir drwy rhyw yn unig.  Mae'n ymwneud â mwynhau'r gweithgaredd rhywiol sydd yn iawn i chi heb achosi niwed corfforol na meddyliol i chi nac i eraill.

I rai pobl mae hyn yn golygu dewis peidio â chael rhyw o gwbl.  Chi sydd i benderfynu pa un a ydych yn dewis cael rhyw ai peidio.  Nid yw'r ffaith bod eich ffrindiau'n cael rhyw  ddim yn golygu bod rhaid i chi gael rhyw.  Ymgymerwch â'r rhyw rydych chi'n dymuno pan rydych chi'n barod.

I bobl sydd yn cael rhyw mae yna rai pethau y gallwch chi wneud i ddiogelu eich iechyd rhywiol.  Bydd y dolenni isod yn rhoi'r cyngor a'r wybodaeth heb flewyn ar dafod, di-lol i chi am gadw'n iach yn rhywiol.  Nid yw'r wybodaeth hon yn honni ei bod yn rhoi'r holl wybodaeth bydd angen arnoch weddill eich bywyd.  Os ydych yn poeni neu'n ansicr am unrhyw beth gofynnwch am gyngor gweithiwr iechyd proffesiynol bob amser.  Mae'r adran hon yn cynnwys rhestr o weithwyr iechyd proffesiynol a gwasanaethau lleol.


Sut i beidio â mynd yn feichiog

Y gwahanol ddulliau o atal cenhedlu:

Help! Beth i'w wneud mewn argyfwng: 

Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl eich bod y disgwyl?     

Erthyliad:

Sut i osgoi haint trwy ryw

Yr heintiau mwyaf cyffredin:

Gwelwch hefyd NHS Choices Sex and Young People

Teimladau, Rhyw, Perthynas

http://www.avert.org/feelings-sex-relationships.htm

Cancr y ceilliau

http://www.malehealth.co.uk/userpage1.cfm?item_id=135 (Mewn ffenest newydd)

Rhyw a'r Gyfraith

http://www.brook.org.uk/content/M1_sexandthelaw.asp (Mewn ffenest newydd)
http://www.avert.org/teensex.htm (Mewn ffenest newydd)

Ymosodiad rhywiol

Linellau ffon cymorth ar gyfer ymosodiad rhywiol:

http://www.samaritans.org.uk (Mewn ffenest newydd)
Llinell Gymorth y Samariaid Lleol 01437 766699
Y Llinell Gymorth Genedlaethol 08457 909090

wwwvictimsupportorguk (Mewn ffenest newydd)Llinell Gymorth D ioddefwyr 0845 3030900

http://www.survivorsuk.org/ (Mewn ffenest newydd)
Llinell gymorth a gyfer dynion wedi eu treisio sy'n ceisio dod drwyddi 0845 1221201

          
Gwasanaethau iechyd rhywiol yn Sir Benfro

Mae triniaeth atal cenhedlu i'w chael gan unrhyw feddyg teulu, ac mae clinigau cynllunio teulu'n cael eu cynnal ledled y sir.  Er mwyn cael gwybod ble mae eich clinig agosaf, neu i drefnu apwyntiad ffoniwch 01267 248674. Atal Cenhedlu Achos Brys (y cyfeirir ato'n gwbl anghywir fel y bilsen bore wedyn) ar gael yn rhad ac am ddim oddi wrth nifer o fferyllfeydd ar draws Sir Benfro.

Gellir trin heintiau a drosglwyddir yn rhywiol mewn clinigau Meddygaeth Genhedlol-wrinol (GUM).  Am ragor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad ffoniwch 01267 248674.

MAE ANGEN APWYNTIAD I BOB CLINIG HEBLAW AM ATAL CENHEDLU

Mae ein clinigau am ddim ac yn gyfrinachol ac yn cynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys:

Atal cenhedlu ac Iechyd Rhywiol

 • Atal cenhedlu cyffredinol gan gynnwys y bilsen, pigiadau a chondomau
 • Atal cenhedlu brys
 • Prawf beichiogrwydd
 • Atgyfeiriadau am derfynu beichiogrwydd

Sgrinio Serfigol

Clinig prawf ceg y groth i fenywod dros 20

Atal Cenhedlu Arbenigol

 • Ymgynghoriadau cyn gosod coil
 • Gosod Coil ac archwiliadau
 • Ymgynghoriadau cyn mewnblannu
 • Mewnblannu
 • Problemau cyn misglwyf
 • Problemau gynecolegol cyffredinol

Meddygaeth Genhedlol-Wrinol (GUM)

 • Prawf a thriniaeth am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
 • Cyngor a gwybodaeth am yr holl heintiau a drosglwyddir yn rhywiol
 • Prawf HIV a chwnsela

 


AM BOB APWYNTIAD FFONIWCH 01267 248674 RHWNG 10.OOYB A 4.OOYP

MAE ANGEN APWYNTIAD I BOB CLINIG HEBLAW AM ATAL CENHEDLU

HWLFFORDD

Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg

Dydd Mawrth
Meddygaeth Genhedlol-Wrinol (GUM) 5.30 - 7.30pm

Dydd Gwener
Meddygaeth Genhedlol-Wrinol (GUM) 1.30 - 3.30pm

Canolfan Gofal Iechyd Heol Winch,

Dydd Llun
Sgrinio Serfigol 10.00- 12.00
Iechyd Rhywiol Integredig - Galw Heibio 1.30 - 4.00 pm

Dydd Mercher
Iechyd Rhywiol Integredig - Galw Heibio 1.30 - 4.00 pm

 

DINBYCH-Y-PYSGOD

Ysbyty bach Dinbych-y-Pysgod

Dydd Mercher
Iechyd Rhywiol Integredig - Galw Heibio 9.30am - 11.30am

MAE CONDOMAU AC ATAL CENHEDLU BRYS AR GAEL HEB WNEUD APWYNTIAD
AM BOB APWYNTIAD FFONIWCH 01267 248674 RHWNG 10.OOYB A 4.OOYP


MAE ANGEN APWYNTIAD I BOB CLINIG HEBLAW AM ATAL CENHEDLU

DOC PENFRO

Clinig Doc Penfro

Dydd Mercher
Iechyd Rhywiol Integredig - Galw Heibio 9.30pm -11.30 pm
Meddyginiaeth Genhedlol-wrinol 2.00pm - 3.30pm
Sgrinio Serfigol 2.00pm- 3.30pm

Dydd Iau
Iechyd Rhywiol Integredig - Galw Heibio 9.30pm -11.30pm & 2.00pm - 3.30pm

MAE CONDOMAU AC ATAL CENHEDLU BRYS AR GAEL HEB WNEUD APWYNTIAD


ATAL CENHEDLU BRYS

Y BILSEN ATAL CENHEDLU BRYS
Rhaid ei chymryd o fewn 72 awr ar ôl rhyw heb ddiogelwch ond mae'r bilsen ar ei mwyaf effeithiol y cynharaf caiff ei chymryd

Am ddim wrth:
Unrhyw Glinig Atal Cenhedlu ac Iechyd Rhywiol Cymunedol yn ystod oriau clinig
Gwasanaeth am ddim a chyfrinachol
Nid oes angen apwyntiad


Hefyd ar gael am ddim wrth:
Unrhyw Feddyg Teulu - nid o reidrwydd eich meddygfa deulu chi


Fferyllfeydd dethol pan fod fferyllydd achrededig ar ddyletswydd
Fel dewis arall, os ydych dros 16 gallwch brynu'r bilsen atal cenhedlu brys yn y rhan fwyaf o fferyllfeydd am tua £25

Y COIL BRYS
Gellir cael ei osod hyd at 5 diwrnod, weithiau mwy, ar ôl cael rhyw heb ddiogelwch

Am ddim wrth:
Glinigau Atal Cenhedlu ac Iechyd Rhywiol dethol - ffoniwch am fanylion ac apwyntiad

Hefyd am ddim wrth:
Rhai Meddygfeydd Teulu - ffoniwch y feddygfa am fanylion ac apwyntiad

 

Ffynonellau eraill o gymorth a chyngor

Tudalennau ar y we sy'n cysylltu â ffynonellau eraill o gyngor a gwybodaeth:

http://www.avert.org/links.htm (Mewn ffenest newydd)     
www.fpa.org.uk

   

ID: 24116 Adolygwyd: 20/6/2017