Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Rhagor o ymgynghori ynglŷn â’r CDLl

Y Newyddion Diweddaraf

Bydd cyfle i bobl sy'n byw yn Sir Benfro fynegi eu barn ynglŷn â'r newidiadau yn y Cynllun Datblygu Lleol arfaethedig.

Bydd yr ymgynghori ynglŷn â nifer gyfyngedig o newidiadau y mae'r Cyngor yn eu cynnig ar gyfer y CDLl -  o'r enw Newidiadau â Ffocws yn y Cynllun Datblygu Lleol - ac nid yw'n golygu ail-ymgynghori ynglŷn â'r Cynllun i gyd.

Mae'r CDLl yn pennu blaenoriaethau ar gyfer defnyddio tir yn y Sir a bydd ei ganllawiau datblygu yn gymorth i lunio'r olwg fydd ar Sir Benfro a'r modd y bydd yn gweithredu hyd at 2021.

Mae'r Cynllun bron iawn wedi ei gwblhau ond cyn ei archwilio gan Arolygydd Annibynnol yn ddiweddarach eleni,  mae Cyngor Sir Penfro yn ymgynghori gyda'r cyhoedd ynglŷn â'r ‘Newidiadau â Ffocws' y mae'n credu y dylid eu gwneud yn y CDLl ‘Wedi'i Adneuo' a gyhoeddwyd o'r blaen.

Mae'r newidiadau a awgrymir wedi eu cyflwyno mewn ymateb i sylwadau arbennig, oherwydd bod gwybodaeth newydd bellach ar gael neu i wella cydlyniad a chysondeb y Cynllun.

Nid ydynt, ym marn y Cyngor, yn peryglu cadernid y Cynllun yn ei gyfanrwydd.

Bydd yr Arolygydd Annibynnol yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â chynnwys terfynol y CDLl yn ddiweddarach eleni.  Bydd ef neu hi yn archwilio'r Cynllun a bydd rhaid i'r Cyngor fabwysiadu'r Cynllun ar y ffurf a gyfarwyddir.

Gellir cyflwyno sylwadau o blaid neu yn erbyn y Newidiadau â Ffocws rhwng Chwefror 29ain 2012 ac Ebrill 13eg 2012 (5pm).  Ynglŷn â Newidiadau â Ffocws sydd wedi eu cyhoeddi yn unig y mae modd gwneud y rhain ac nid yw'n gyfle i ailddatgan sylwadau sydd wedi eu gwneud ar ddogfennau a gyhoeddwyd yn gynharach ym mhroses y CDLl.

Mae dogfen y Newidiadau â Ffocws, gyda dogfennau CDLl eraill sydd wedi eu cyhoeddi, ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd ar wefan y Cyngor: Newidadau a Ffocws i'r CDLl Adnau 

Mae dogfen y Newidiadau â Ffocws ar gael hefyd ar bapur yn ystod yr oriau agor arferol yn:

Neuadd y Sir, Hwlffordd (y brif dderbynfa):

Yn y pump o Ganolfannau Gwasanaeth Cwsmer sydd gyda'r Cyngor yn Aberdaugleddau, Abergwaun, Hwlffordd (derbynfa adain y gogledd, Neuadd y Sir), Penfro a Neyland; ac

Ym mhob llyfrgell leol yn Sir Benfro (ac yn y rhai yn Aberteifi a'r Hendy-gwyn ar Daf yn y siroedd cyfagos.

Mae ffurflen ar gael ar gyfer cyflwyno sylwadau ynglŷn â'r Newidiadau â Ffocws a dylid ei defnyddio lle bynnag y bo modd.  Gellir anfon ymatebion gyda'r e-bost (at  ldp@pembrokeshire.gov.uk) neu drwy'r post (neu drwy law) i Dîm y Cynlluniau Datblygu, Cyngor Sir Penfro, Freeman's Way, Hwlffordd, SA61 1TP.

Bydd sylwadau ynglŷn â Newidiadau â Ffocws y CDLl ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd a byddant yn cael eu hanfon ymlaen i Lywodraeth Cymru ac at yr Arolygydd a fydd yn archwilio'r Cynllun.  

ID: 24052 Adolygwyd: 23/2/2012