Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Menyw’n euog o ymddwyn yn ‘ffiaidd’

Cynghorydd Ken Rowlands, John Murphy a Steve Morbey.

Mae menyw 21 oed o Hwlffordd wedi cael ei dirwyo am achosi niwsans sŵn.

Yn Llys Ynadon Hwlffordd ar ddydd Llun (Ionawr 16eg) cafodd Sharde Kingaby o Stryd y Farchnad, Hwlffordd, ei dyfarnu'n euog o dorri Rhybudd Lleihau Sŵn ar ôl iddi gael ei herlyn gan adran diogelu'r cyhoedd yng Nghyngor Sir Penfro.

Rhoddwyd dirwy o £1,500 i Ms Kingaby ac fe'i gorchmynnwyd i dalu costau o £500.

Fe glywodd yr Ynadon sut y byddai Ms Kingaby yn aflonyddu ar ei chymdogion yn aml trwy chwarae cerddoriaeth yn uchel.  I wneud hyn roedd ganddi setiau teledu, â sain a oedd yn cael ei mwyhau trwy gyfrwng offer mwyhau ac uchelseinyddion.

O ganlyniad i gŵynion bu'n rhaid i Heddlu Dyfed Powys fynd i gartref Ms Kingaby sawl gwaith yn oriau mân y bore ac yn aml iawn roedd hi a'i phartïwyr yn llym eu tafod atynt.

Yn ôl datganiadau'r heddlu a roddwyd i'r Llys ddydd Llun, gellid clywed y gerddoriaeth yn nau ben Stryd y Farchnad ac yn amlwg roedd hynny'n fater gwrthgymdeithasol ar yr adeg honno o'r dydd.

Fe wnaeth adran diogelu'r cyhoedd gydweithio â'r heddlu, er mwyn rhoi Rhybudd Lleihau Sŵn i Ms Kingaby a oedd yn ei gorfodi i beidio ag achosi sŵn, ond fe aeth y sŵn a'r partis rhagddynt o hyd.

O ganlyniad i hynny fe wnaeth Swyddogion y Cyngor gais am Warant, a'i sicrhau gan Lys yr Ynadon, er mwyn cael mynd i mewn i'r eiddo - trwy orfodaeth pe byddai rhaid - i chwilio am ac atafaelu'r holl offer a oedd yn gallu achosi'r sŵn.

Cafodd y Warant ei rhoi mewn grym ar ddechrau mis Rhagfyr gyda chymorth yr heddlu ac fe aethpwyd â setiau teledu â sgrîn gwastad mawr iawn, offer mwyhau, uchelseinyddion a throfyrddau cymysgu sain o'r fflat.

Yn sgil atafaelu'r offer daeth y Cyngor ag achos erlyn yn erbyn Ms Kingaby am iddi dorri'r Rhybudd Lleihau Sŵn.  Ar ben hynny gwnaethpwyd cais am atafaelu/fforffedu yr offer a atafaelwyd.

Ar ddydd Llun fe glywodd y Llys nad oedd Ms Kingaby, i bob golwg, yn edifarhau o gwbl am yr hyn yr oedd hi wedi'i wneud.

Wrth grynhoi'r achos dywedodd yr Ynadon na ddylai cymdogion a thenantiaid ‘"orfod goddef y math hwn o ymddygiad ffiaidd".

Yn ogystal â rhoi dirwy i Ms Kingaby a gorchymyn iddi dalu costau, fe wnaeth yr Ynadon hefyd orchymyn y dylid fforffedu'r offer a atafaelwyd sydd, meddai Swyddogion y Cyngor, werth oddeutu £600 i £700.

Y Cynghorydd Ken Rowlands yw'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau'r Amgylchedd a Rheoleiddio a dywedodd bod adran diogelu'r cyhoedd yn y Cyngor Sir yn ymchwilio i gannoedd o gŵynion am sŵn bob blwyddyn.  Pe na byddai'r camau anffurfiol yn llwyddo, meddai, yna mewn sawl achos byddai'r adran yn rhoi Rhybuddion Lleihau Sŵn er mwyn rheoli sŵn a oedd yn cael ei ystyried yn niwsans statudol.

"Yn y rhan fwyaf o'r achosion mae pobl yn ufuddhau i'r Rhybuddion hyn; fodd bynnag mae'r achos hwn yn dangos yn bendant os bydd pobl yn dal ati i achosi niwsans ac yn gwrthod cydymffurfio â rhybuddion Rheoli Sŵn, yna bydd y Cyngor yn mynd i'r afael â'r broblem," meddai.

"Mae'n drueni bod swyddogion wedi gorfod mynd i'r fath drafferth i egluro'r canlynol; er bod gan bob un ohonom hawliau a rhyddid, mae gennym hefyd gyfrifoldeb er mwyn sicrhau nad ydym yn aflonyddu ar ryddid pobl eraill."

Geiriad

Yn y llun gwelir y Cynghorydd Ken Rowlands (ar y dde) gyda rhywfaint o'r offer a atafaelwyd.  Hefyd yn y llun mae John Murphy a Steve Morbey sy'n gweithio yn adran diogelu'r cyhoedd

   

ID: 23820 Adolygwyd: 20/1/2012