Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Cynllun tyrbin yn cael ei ohirio dros dro

Y Newyddion Diweddaraf

Ni fydd cynnig ynghylch codi dau dyrbin gwynt 86 metr ar bwys yr Eglwys Lwyd yn Ne Sir Benfro, bellach yn cael ei drafod gan gynllunwyr yr wythnos nesaf.

Roedd y cais a wnaed gan Princes Gate Spring Water i fod i gael ei ystyried gan Bwyllgor Cynllunio a Hawliau Tramwy Cyngor Sir Penfro ar ddydd Mawrth (Ionawr 10fed).

Fe benderfynwyd peidio â dodi adroddiad y Pwyllgor ar yr agenda am fod ymgynghorai statudol, sef Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, wedi cyflwyno ymateb ymgynghori yn hwyr, ac mae'n rhaid gwerthuso'r ymateb hwn.

Bydd y gohiriad hefyd yn caniatáu i adroddiad diweddarach gynnwys cyfeiriad at y sylwadau a dderbyniwyd ar ddiwedd yr ail ymarfer cyhoeddusrwydd a ddaeth i ben ar Ragfyr 20fed.

Fe wnaed hyn mewn perthynas â'r newidiadau yn y llwybrau mynediad arfaethedig a fyddai'n ateb dibenion y tyrbinau arfaethedig - cafodd yr ymarfer cyhoeddusrwydd gwreiddiol ei gynnal rhwng Hydref 26ain a Thachwedd 16eg.  

Nawr bydd y cais cynllunio yn cael ei roi gerbron cyfarfod diweddarach o'r Pwyllgor, ar ôl i'r ymateb ymgynghori gael ei werthuso.

 

ID: 23706 Adolygwyd: 5/1/2012