Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Ystafelloedd Ffitrwydd

Ystafell Ffitrwydd

Mae saith o ystafelloedd ffitrwydd (campfeydd) gyda'r gorau o'u math gyda Hamdden Sir Benfro o amgylch y Sir.   

Mae ein hystafelloedd ffitrwydd wedi eu llunio i ddarparu ar gyfer pawb o bobl hollol ddibrofiad hyd at y rhai gwych eu cyflwr.  Yr hyn sy'n boblogaidd ynglŷn ag ymarfer mewn campfa yw bod modd gwneud sesiwn unrhyw hyd unrhyw amser.  

Hefyd, mae amrywiaeth ddiddiwedd o ddulliau hyfforddi i'w darganfod, pob un wedi ei lunio i roi canlyniadau gwahanol.  Mae ein hyfforddwyr ffitrwydd wrth law i lunio rhaglen bersonol addas i bob aelod, yn ogystal â chyngor ac anogaeth barhaus. 

Mae pob campfa yn cynnig amrywiaeth o offer cardiofasgwlaidd a gwrthiant, gyda dewis hefyd o bwysau rhydd a mannau arbennig ar gyfer arferion ymestyn.

Mae'r peiriannau cardiofasgwlaidd yn cynnwys: 

 • Peiriannau rhwyfo
 • Croes-hyfforddwyr
 • Peiriannau camu
 • Melinau traed
 • Beiciau unionsyth a gorweddol

Mae aelodaeth yn fodd i ti ddefnyddio pob un o'n hystafelloedd ffitrwydd neu gei di dalu bob tro - edrycha Aelodaeth/Prisiau Cyfredol

Canolfan Hamdden Crymych 

 • Ystafelloedd Ffitrwydd 
 • Proffiliau Hyfforddwyr (i ddod)
 • Y Gampfa Iau

Canolfan Hamdden Milffwrd 

 • Ystafelloedd Ffitrwydd 
 • Proffiliau Hyfforddwyr (i ddod)
 • Y Gampfa Iau

Canolfan Chwaraeon Tyddewi 

 • Ystafelloedd Ffitrwydd 
 • Proffiliau Hyfforddwyr (i ddod)
 • Y Gampfa Iau

Canolfan Hamdden Abergwaun 

 • Ystafelloedd Ffitrwydd 
 • Proffiliau Hyfforddwyr (i ddod)
 • Y Gampfa Iau

Canolfan Hamdden Hwlffordd 

 • Ystafelloedd Ffitrwydd 
 • Proffiliau Hyfforddwyr (i ddod)
 • Y Gampfa Iau

Canolfan Hamdden Penfro 

 • Ystafelloedd Ffitrwydd 
 • Proffiliau Hyfforddwyr (i ddod)
 • Y Gampfa Iau

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod 

 • Ystafelloedd Ffitrwydd 
 • Proffiliau Hyfforddwyr (i ddod)
 • Y Gampfa Iau

Ymgynghoriad Aelodaeth

Ymgynghoriad aelodaeth yw'r cam cyntaf holl bwysig at ddod yn aelod o'n cyfleusterau ffitrwydd.  Bydd yr ymgynghoriad yn mynd drwy bob un o dy ddewisiadau aelodaeth, yn mynd â thi o amgylch i weld y ganolfan hamdden a rhoi'r cyfle i ti siarad am dy nodau a thargedau personol gyda'n hyfforddwyr cyfeillgar. 

Sefydlu

Y sefydlu yw'r cam olaf at ddod yn aelod llawn o'r ganolfan ffitrwydd.  Pan gei di dy sefydlu fe fyddi di'n mynd drwy'r offer ffitrwydd i gyd, dysgu sut i'w defnyddio'n gywir a sut i gael y mwyaf ohonyn nhw.  Fe fydd yr hyfforddwr yn egluro i ti sut mae bwcio profion iechyd a rhaglenni a sut mae gweithio tuag at gyflawni dy nodau ffitrwydd.  I fwcio dy sesiwn sefydlu, cyswlltwch â dy ganolfan leol 

Rhaglenni

Bydd rhaglen ffitrwydd unigol yn fodd i ti gychwyn yn iawn tuag at dy nodau ffitrwydd.  Bydd ymgynghoriad y rhaglen yn gyfle i ti siarad un ag un gydag un o'n hyfforddwyr a fydd yn creu proffil o'r hyn sydd ei eisiau arnat ti, pam mae arnat ti ei eisiau ac erbyn pryd mae ei eisiau arnat ti.  

Yna fe fydd yr hyfforddwr yn gallu rhoi rhaglen fanwl i ti y byddi di'n medru ei dilyn o wythnos i wythnos.  Pob rhyw chwech i wyth wythnos maen nhw'n adolygu'r rhaglen a'i diweddaru i dy gadw di ar ben ffordd.  Rydym yn cynnig y rhaglenni yn rhad ac am ddim gyda'n haelodaeth flynyddol.  

Prawf Iechyd

Mae prawf iechyd yn rhoi manylion dy ystadegau iechyd personol i ti. 

Rydym yn mesur pob agwedd berthnasol ar dy iechyd a ffitrwydd. 

Mae'r apwyntiad yn hollol gyfrinachol ac mae'r holl gofnodion yn cael eu cadw ar gronfa ddata ffitrwydd sy'n fodd i ti gymharu'r canlyniadau a  gweld sut wyt ti'n gwella.  

Mae'r prawf iechyd yn mesur:-

 • Cynhwysedd yr ysgyfaint
 • Pwysau
 • Mesur dy ganol a'r cluniau
 • Mynegai Mas Corfforol (BMI)
 • Taldra
 • Canran braster corfforol
 • Pwysedd gwaed

Hyfforddiant Personol

Mae hyfforddiant personol llwyddiannus yn golygu dy sbarduno i gadw i fynd, cael canlyniadau a'u cyflawni mewn pryd.  Rydym yn cydnabod bod pob cwsmer yn unigolyn a bod arni/arno angen rhaglen bwrpasol i gyrraedd y nod.  

Nid yw Hyfforddiant Personol yn golygu dim mwy na bod rhywun gyda thi yn y gampfa.  Mae'n golygu bod rhywun yn dy arwain drwy dy raglen gyfan o ddatblygu iechyd a ffitrwydd.  Mae hyn yn cynnwys dy hyfforddiant yn y gampfa a thu fas iddi, dy ddiet, dy ffordd o fyw a phob gwasanaeth cymorth i sicrhau dy fod yn hollol iach.  

Mae'n bleser gan Hamdden Sir Benfro gynnig hyfforddiant personol yng Nghanolfannau Hamdden Hwlffordd, Crymych ac Abergwaun.     

Hyfforddi i Fwyta, Bwyta i Hyfforddi

Mae dy fwyd yn bwysig o ran effeithlonrwydd dy hyfforddiant yn y pen draw.  Yn dibynnu ar y canlyniadau rwyt ti am eu cyflawni, mae'n rhaid i ti fwyta'r bwydydd iawn i dy gynnal ar y ffordd at gyflawni dy nodau.  

Mae ein timau ffitrwydd cymwys yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad i ti ynglŷn â sut mae cynnal diet a ffordd o fyw iach.  Rydyn ni wedi gweithio gyda dietegwyr a chwmnïau ffitrwydd i ddod i ddeall yn well sut i gael y mwyaf o'r hyn mae rhywun yn ei fwyta.   

Maeth

Mae sawl math o faethynnau gwahanol i'w cael mewn bwyd.  Mae rhai maethynnau yn rhoi egni, ac mae'n rhaid cael eraill i dyfu a chynnal y corff.  
 
Mae carbohydrad, protein a braster yn facrofaethynnau sy'n gorfod bod yn rhan gymharol fawr o'n diet oherwydd eu bod yn rhoi egni i'n cyrff ac oherwydd eu bod hefyd yn hanfodol i dyfu a chynnal corff iach.  Mae fitaminau a mwynau yn ficrofaethynnau y mae angen tipyn bach yn unig ohonyn nhw, ond sy'n hanfodol i'n cadw'n iach. 

Mae ein timau ffitrwydd cymwys yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad i ti ynglŷn â sut mae cynnal diet a ffordd o fyw iach.

Bwyta ar gyfer chwaraeon ac ymarfer - rhoi egni ar gyfer gweithgarwch 

Os wyt ti'n gwneud llawer o weithgarwch corfforol, neu'n mwynhau chwaraeon ac ymarfer yn rheolaidd, fe fyddi di'n llosgi llawer o egni.  Fe fydd arnat ti angen bwyta digon o fwyd i gyd-fynd â dy lefel di o weithgarwch.  Carbohydrad yw'r math pwysicaf o danwydd ar gyfer ymarfer a gweithgareddau chwaraeon.  

Yn syml iawn, mwyaf gweithgar wyt ti - mwyaf y mae angen carbohydradau ar dy gorff.  Mae'r corff yn gallu cadw carbohydradau yn y cyhyrau a'r afu, ond ychydig iawn yw hyn felly mae'n bwysig eu cadw lan.  Os wyt ti'n blino wrth wneud gweithgarwch corfforol, fe allai hyn fod oherwydd bod dy garbohydrad yn brin. 

Mae carbohydrad i'w gael mewn bwydydd llawn startsh fel bara, pasta, tatws, pys a ffa, reis a grawnfwydydd brecwast.  Mae sudd ffrwythau hefyd, a llaeth, yn rhoi egni ar ffurf siwgr.  Mae startsh a siwgr yn cael eu torri i lawr yn y corff i roi egni hawdd ei gael. 

Food Plate

Mae'r plât bwyta'n iach yn dangos y gwahanol fathau o fwyd y mae angen i ni eu bwyta - a pha gyfrannau ohonyn nhw - er mwyn cael diet cytbwys ac iach.    

Mae'n syniad da ceisio cael y cytbwysedd yma'n iawn bob dydd, ond does dim rhaid i ti ei wneud gyda phob pryd o fwyd.  Ac efallai y bydd yn haws i ti gael y cytbwysedd yn iawn tros gyfnod hirach, fel wythnos er enghraifft. 

I gael rhagor o wybodaeth am y plât bwyta'n iach a sut i fwyta'n iach, edrych ar NHS Live Well - The eatwell plate (Mewn ffenest newydd)  

ID: 24258 Adolygwyd: 8/4/2015