Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Cynllun Cyhoeddiadau

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw. Mae'r Cynllun Cyhoeddi hwn yn darparu dolenni i wybodaeth y gellir ei ddarllen ar-lein, ac yn esbonio sut i gael mynediad at wybodaeth nad yw ar gael ar-lein. Os nad yw'r wybodaeth rydych eisiau wedi'i restru, medrwch wneud cais drwy ddefnyddio'r dolenni isod.

Pwy ydym ni a'r hyn yr ydym yn ei wneud
Beth ydym ni yn ei wario a sut ydym ni yn ei wario
Beth yw ein blaenoriaethau a sut ydym ni'n gwneud 
Sut ydym ni'n gwneud penderfyniadau
Ein polisiau a gweithdrefnau
Rhestrau a chofrestrau
Y gwasanaethau a gynigiwn

Pwy ydym ni a'r hyn yr ydym yn ei wneud

Am y Cyngor

Amdanom ni

Y cyfansoddiad

Strwythur democrataidd a sefydliadol

Gwybodaeth am gynghorwyr

Eich Cynghorwyr

Gwybodaeth pwyllgor

Lleoliad ac oriau agor eiddo'r cyngor

Canolfan Gyswllt

Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Canolfannau gwybodaeth

Llyfrgelloedd

Archifdy Sir Benfro

Gwasanaethau cofrestru

Canolfannau Hamdden

Canolfannau Ddysgu Gymunedol

Ysgolion

Canolfannau Amwynder Dinesig

Canlyniadau'r etholiad

Canlyniadau Etholiad

Beth ydym ni yn ei wario a sut ydym ni yn ei wario

Datganiadau Ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant

Datganiad o gyfrifon

Lwfansau a chostau aelodau etholedig

Lwfansau a Treuliau Aelodau 

Lwfansau a chostau staff

Datganiad o gyfrifon

Gweithio i'r Cyngor

Strwythur graddio a thalu

Datganiad Polisi Cyflog 

Gweithdrefnau caffael - Contractau a thendrau

Gwerthu i Ni - Sut y Byddwn ni'n Prynu

Gwerthu i Ni - Rheoliadau

Gwerthu i Ni - Cysylltiadau

Tendrau a Chytundebau

Manylion grantiau'r sector menter gymdeithasol a chymuned wirfoddol

Cist Gymunedol

Grantiau Datblygu

Cronfa Datblygu Eiddo De-Orllewin Cymru

Beth yw ein blaenoriaethau a sut ydym ni'n gwneud 

Adroddiad blynyddol

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 

Strategaethau a chynlluniau busnes ar gyfer gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan y cyngor

Prosiectau Cynllun Datblygu Gwledig - Cynllun Busnes 1 (2007-2011)

Prosiect Cynllun Busnes 2  

Cynllun y Cyfrif Refeniw Tai Blynyddol Busnes 2015-2045

Adolygiadau allanol a mewnol perfformiad sefydliad, yn cynnwys archwiliadau allanol

Adolygu Gwelliant 2014-2015

Strategaethau sydd wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth gydag awdurdodau eraill

Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Benfro

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Partneriaeth Cydgomisiynu Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles  

Grŵp Gweithredol Plant a Theuluoedd  

Strategaeth Wybodaeth

Mesur Llwyddiant - Adroddiadau Monitro ar y Cynllun Integredig Unigol

Gwasanaeth Gwirio Cenedligrwydd

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Sir Benfro

Sir Benfro Ddiogelach

Asesiad perfformiad cynhwysfawr

Rheoli Performance

Sut ydym ni'n gwneud penderfyniadau

Amserlen cyfarfodydd y cyngor

Calendr cyfarfodydd

Agenda, adroddiadau swyddogion, papurau cefndir a chofnodion pwyllgorau'r cyngor, cyfarfodydd is-gyngor a fforwm sefydlog

Cyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion

Chwilio dogfennau

Ymgynghoriadau Cyhoeddus

Dweud eich Dweud - Ymgynghoriadau Cyfredol

Ymgynghoriadau ar Gau

Ar Ôl Ymgynghori

Ein polisiau a gweithdrefnau

Y polisïau a'r gweithdrefnau ar gyfer darparu ein gwasanaethau

Rheolaeth Gwybodaeth

Datganiad ar bolisïau tâl

Datganiad Polisi Cyflog 

Polisïau a gweithdrefnau ynglŷn â recriwtio a chyflogi staff

Polisi Recriwtio a Dethol

Gwaith ar Gael

Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Cydraddoldebau

Gweithio i'r Cyngor

Datganiad Polisi At Recriwtio Cyn-Droseddwyr

Datganiad Cyfle Cyfartal

Prentisiaethau

Gwasanaethau cwsmeriaid

Cwynion

Polisïau rheoli cofnodion a data personol

Rheolaeth Gwybodaeth

Rhestrau a chofrestrau

Logiau datgelu

Rheolaeth Gwybodaeth

Priffyrdd , trwyddedu, cynllunio, tir comin, llwybrau troed ac ati

Cludiant a Strydoedd

Llwybrau Troed

Tiroedd Comin a Meysydd Pentrefi

Cynllunio a'r Amgylchedd

Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedu

Cofrestr etholwyr

Cofrestr Etholiadol

Y gwasanaethau a gynigiwn

Gwasanaethau ar gyfer aelodau'r cyhoedd

Gwasanaethau : A-Y

Wasanaethau'r Cyngor

Gwastraff ac Ailgylchu

Plant ac Ysgolion

Gwasanaethau Plant

Cludiant Cyhoeddus

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Safonau Masnach

Iechyd yr Amgylchedd

Budd-daliadau Tai

Treth Gyngor

Y Dreth Gyngor (2)

Cynllunio

Rheoli Adeiladu

Rheoli Adeiladu (2)

Gwastraff ac Ailgylchu

Iechyd Porthladd

Gwasanaethau'r Cyngor

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr yr ardal, gwybodaeth am hamdden, digwyddiadau, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a chasgliadau archif

Visit Pembrokeshire

Canolfannau Hamdden

Digwyddiadau

Llyfrgelloedd

Archifdy Sir Benfro

Catalog yr Archif

Datganiadau i'r wasg

Datganiadau - Cyfredol

Gwybodaeth am yr etholiad

Cofrestru i bleidleisio

Cofrestr Etholiadol

 

Acrobat Reader IconCynllun Cyhoedd : Cyngor Sir Benfro

   

ID: 6682 Adolygwyd: 9/12/2016