Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Archifdy Sir Benfro

Archifdy Sir Benfro

IMPORTANT NOTICE

Archifdy Sir Benfro ac Astudiaethau Lleol: bydd yr ystafell ymchwil ar gau ar ddydd Sadwrn 26ain o Awst

Bydd ein horiau agor fel a ganlyn:

 • Dydd Mercher: 10 - 8; 
 • Dydd Iau a dydd Gwener: 10 - 5; 
 • Dydd Sadwrn: 10 - 3 (nid dros wyliau y Banc).
 • Ni fydd cofnodion yn cael eu darparu rhwng 12.30 a 1.30, na rhwng 5.30 a 6.30 ar ddyddiau Mercher, na chwaith rhwng 12.30 a 1.30 ar ddyddiau Sadwrn.

A oes gennych chi ddiddordeb yn eich cyndeidiau, yn hanes eich cartref, eich pentref, plwyf, tref, eglwys, capel neu unrhyw agwedd o hanes Sir Benfro?  Mae Swyddfa Archifau Sir Benfro yn cadw ffynonellau hanesyddol yn amrywio o ddogfen wedi'i dyddio o 1272 i bapur newyddion lleol yr wythnos diwethaf. Ymysg ein casgliadau niferus mae yma ffurflenni cyfrifiad, cofrestri plwyf, mapiau, ffotograffau, gweithredoedd a llythyrau.  Nid oes system apwyntiadau - ond rhaid i chi ystyried bod y swyddfa yn gallu bod yn lle prysur.  Gallwch archebu peiriant darllen microffilm/microfiche neu gyfrifiadur cyn eich ymweliad.  Cyn eich ymweliad, fe allwch archebu'r dogfennau gwreiddiol ymlaen llaw gan ddefnyddio'r cyfeir-rif unigryw sydd i'w weld yng Nghatalog ar-lein yr Archifdy.  Adnodd arall sydd newydd gael ei hychwanegu i'r adnoddau sydd ar gael yw cyfrifiad 1911.  Gallwch chwilio trwyddi yn y swyddfa trwy gyfrwng y rhyngrwyd.

 • Mynediad am ddim
 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Maes parcio yn rhad ac am ddim
 • Toiledau

Gwasanaethau Ychwanegol Sydd Ar Gael

 • Llungopïo (yn dibynnu ar faint a chyflwr y ddogfen)
 • Allbrintiau microffilm/microfiche
 • Argraffiadau'r rhyngrwyd
 • Cyhoeddiadau ar werth
 • Gwasanaeth Ymchwil

Rhaid talu am y gwasanaethau ychwanegol hyn.

Os oes gennych eisoes rhif cyfeirnod, defnyddiwch y 'Ffurflen Gais Talu Archif' i dalu.

Bydd angen i chi gysylltu  Archifau Sir Benfro i gael rhif cyfeirnod a manylion y swm sydd i'w dalu cyn gwneud taliad.

Cloeriau Cyhoeddus

Mae rhaid i chi gael £1 er mwyn defnyddio'r cloeriau cyhoeddus (dychweladwy)

 

Tocyn Darllenwyr

Ar ddechrau 2010, cyflwynodd Archifdy Sir Benfro tocynnau newydd i ddarllenwyr, ar gyfer unigolion sy'n dymuno bwrw golwg ar ddogfennau gwreiddiol.

Roedd hyn yn golygu ein bod yn dilyn yr un drefn â nifer o archifdai a swyddfeydd archifol eraill ym Mhrydain, ac mae wedi ei gynllunio i gynorthwyo ni i ddiogelu'r dogfennau yr ydym yn gofalu amdanynt.

Dechreuodd cofrestru ar gyfer trefn newydd "Tocyn Darllenwyr Archifdai Cymru" yn wirfoddol o Ionawr 1af 2010 ymlaen, i bobl sy'n dymuno bwrw golwg ar ddogfennau gwreiddiol.  O Orffennaf 1af 2010, roedd y drefn hon yn orfodol.

D.S.  Does dim dâl am gofrestru.

Er mwyn cofrestru i gael tocyn darllenydd, bydd rhaid i chi lanw "Ffurflen Gofrestru Darllenwyr" Archifdai Cymru sydd ar gael gan bob swyddfa sy'n cymryd rhan; mae hi hefyd ar gael ar wefan Archifdy Sir Benfro. 

Ar ôl cofrestru i gael tocyn, bydd darllenwyr yn gallu cael gweld dogfennau gwreiddiol mewn swyddfeydd eraill sydd wedi ymuno â'r cynllun.  Maent yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Archifau Sir Gâr
 • Archifdy Sir Benfro
 • Swyddfa Archifau Sir Powys
 • Archifau Prifysgol Abertawe
 • Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Er mwyn cael tocyn darllenwr, bydd rhaid ichi ddod â dwy ffurf ar brofi pwy ydych chi, gyda chi.  I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru i gael tocyn darllenwr byddwch cystal â chysylltu â'r swyddfa gan ddefnyddio'r manylion cysylltu isod, neu neu er mwyn lawrlwytho ffurflen gais.

lyfrau log a chofrestri derbyn yr ysgolion

Cyfrifiad 1911

Mae'n bleser gan Archifdy Sir Benfro gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cynnig mynediad am ddim i gyfrifiad 1911 drwy www.findmypast.com , a hwyluswyd diolch i grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae cyfrifiad 1911 yn darparu mynediad at fanylion oddeutu 35 miliwn o bobl, a oedd yn byw yng nghartrefi Lloegr a Chymru ar noson yr ail o Ebrill, 1911. 

Yn ogystal, dyma'r cyfrifiad cyntaf i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â pha mor hir roedd gŵr a gwraig wedi bod yn briod, faint o blant a anwyd, a faint oedd wedi marw. 

 

Manylion ar gyfer Cysylltu

Archifdy Sir Benfro ac Astudiaethau Lleol,  
Prendergast,
Hwlffordd,
SA61 2PE
Rhif ffôn: 01437 775456 
E-bost: record.office@pembrokeshire.gov.uk

Am fap o'n lleoliad, cliciwch yma.

 

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae'n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.  

ID: 15732 Adolygwyd: 29/8/2017