Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Archifdy Sir Benfro

Archifdy Sir Benfro

Bydd ein horiau agor fel a ganlyn:

 • Dydd Mercher: 10 - 8; 
 • Dydd Iau a dydd Gwener: 10 - 5; 
 • Dydd Sadwrn: 10 - 3 (nid dros wyliau y Banc).
 • Ni fydd cofnodion yn cael eu darparu rhwng 12.30 a 1.30, na rhwng 5.30 a 6.30 ar ddyddiau Mercher, na chwaith rhwng 12.30 a 1.30 ar ddyddiau Sadwrn.

A oes gennych chi ddiddordeb yn eich cyndeidiau, yn hanes eich cartref, eich pentref, plwyf, tref, eglwys, capel neu unrhyw agwedd o hanes Sir Benfro?  Mae Swyddfa Archifau Sir Benfro yn cadw ffynonellau hanesyddol yn amrywio o ddogfen wedi'i dyddio o 1272 i bapur newyddion lleol yr wythnos diwethaf. Ymysg ein casgliadau niferus mae yma ffurflenni cyfrifiad, cofrestri plwyf, mapiau, ffotograffau, gweithredoedd a llythyrau.  Nid oes system apwyntiadau - ond rhaid i chi ystyried bod y swyddfa yn gallu bod yn lle prysur.  Gallwch archebu peiriant darllen microffilm/microfiche neu gyfrifiadur cyn eich ymweliad.  Cyn eich ymweliad, fe allwch archebu'r dogfennau gwreiddiol ymlaen llaw gan ddefnyddio'r cyfeir-rif unigryw sydd i'w weld yng Nghatalog ar-lein yr Archifdy.  Adnodd arall sydd newydd gael ei hychwanegu i'r adnoddau sydd ar gael yw cyfrifiad 1911.  Gallwch chwilio trwyddi yn y swyddfa trwy gyfrwng y rhyngrwyd.

 • Mynediad am ddim
 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Maes parcio yn rhad ac am ddim
 • Toiledau

Gwasanaethau Ychwanegol Sydd Ar Gael

 • Llungopïo (yn dibynnu ar faint a chyflwr y ddogfen)
 • Allbrintiau microffilm/microfiche
 • Argraffiadau'r rhyngrwyd
 • Cyhoeddiadau ar werth
 • Gwasanaeth Ymchwil

Rhaid talu am y gwasanaethau ychwanegol hyn.

Os oes gennych eisoes rhif cyfeirnod, defnyddiwch y 'Ffurflen Gais Talu Archif' i dalu.

Bydd angen i chi gysylltu  Archifau Sir Benfro i gael rhif cyfeirnod a manylion y swm sydd i'w dalu cyn gwneud taliad.

Cloeriau Cyhoeddus

Mae rhaid i chi gael £1 er mwyn defnyddio'r cloeriau cyhoeddus (dychweladwy)

 

Tocyn Darllenwyr

Ar ddechrau 2010, cyflwynodd Archifdy Sir Benfro tocynnau newydd i ddarllenwyr, ar gyfer unigolion sy'n dymuno bwrw golwg ar ddogfennau gwreiddiol.

Roedd hyn yn golygu ein bod yn dilyn yr un drefn â nifer o archifdai a swyddfeydd archifol eraill ym Mhrydain, ac mae wedi ei gynllunio i gynorthwyo ni i ddiogelu'r dogfennau yr ydym yn gofalu amdanynt.

Dechreuodd cofrestru ar gyfer trefn newydd "Tocyn Darllenwyr Archifdai Cymru" yn wirfoddol o Ionawr 1af 2010 ymlaen, i bobl sy'n dymuno bwrw golwg ar ddogfennau gwreiddiol.  O Orffennaf 1af 2010, roedd y drefn hon yn orfodol.

D.S.  Does dim dâl am gofrestru.

Er mwyn cofrestru i gael tocyn darllenydd, bydd rhaid i chi lanw "Ffurflen Gofrestru Darllenwyr" Archifdai Cymru sydd ar gael gan bob swyddfa sy'n cymryd rhan; mae hi hefyd ar gael ar wefan Archifdy Sir Benfro. 

Ar ôl cofrestru i gael tocyn, bydd darllenwyr yn gallu cael gweld dogfennau gwreiddiol mewn swyddfeydd eraill sydd wedi ymuno â'r cynllun.  Maent yn cynnwys:

 • Gwasanaeth Archifau Sir Gâr
 • Archifdy Sir Benfro
 • Swyddfa Archifau Sir Powys
 • Archifau Prifysgol Abertawe
 • Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Er mwyn cael tocyn darllenwr, bydd rhaid ichi ddod â dwy ffurf ar brofi pwy ydych chi, gyda chi.  I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru i gael tocyn darllenwr byddwch cystal â chysylltu â'r swyddfa gan ddefnyddio'r manylion cysylltu isod, neu neu er mwyn lawrlwytho ffurflen gais.

lyfrau log a chofrestri derbyn yr ysgolion

Cyfrifiad 1911

Mae'n bleser gan Archifdy Sir Benfro gyhoeddi ein bod bellach yn gallu cynnig mynediad am ddim i gyfrifiad 1911 drwy www.findmypast.com , a hwyluswyd diolch i grant gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae cyfrifiad 1911 yn darparu mynediad at fanylion oddeutu 35 miliwn o bobl, a oedd yn byw yng nghartrefi Lloegr a Chymru ar noson yr ail o Ebrill, 1911. 

Yn ogystal, dyma'r cyfrifiad cyntaf i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â pha mor hir roedd gŵr a gwraig wedi bod yn briod, faint o blant a anwyd, a faint oedd wedi marw. 

 

Manylion ar gyfer Cysylltu

Archifdy Sir Benfro ac Astudiaethau Lleol,  
Prendergast,
Hwlffordd,
SA61 2PE
Rhif ffôn: 01437 775456 
E-bost: record.office@pembrokeshire.gov.uk

Am fap o'n lleoliad, cliciwch yma.

 

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae'n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.  

ID: 15732 Adolygwyd: 26/6/2017