Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Penfro

Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Cyfle i fynegi’ch barn am y cynllun teithio

Cludiant

Mae'r trigolion sy'n byw yn Noc Penfro yn cael eu hannog i ddweud eu dweud am Gynllun Teithio Cymunedol ar gyfer eu tref.

Mae Cyngor Sir Penfro yn mynd i gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am grant Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau.

Amcan menter Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau yw gwella'r amgylchedd er mwyn annog pobl i gerdded, seiclo a defnyddio cludiant cyhoeddus.

Bydd y Cynllun Teithio Cymunedol yn rhan hanfodol o'r cais hwn.  Felly er mwyn cynorthwyo'r dasg o lunio'r cynllun mae holiaduron yn cael eu hanfon i bob cartref er mwyn gofyn i'r trigolion ddweud beth yw eu harferion, o ran cerdded, seiclo a theithio.

Bydd holiaduron yn cael eu hanfon i bob cartref yn Noc Penfro ar ddechrau mis Mawrth.  Os na fydd copi wedi cael ei anfon atoch neu os hoffech gael rhagor o gopïau cofiwch ffonio'r Ganolfan Gyswllt ar (01437) 764551, anfon ffacs at (01437) 776699, neu e-bost at enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Pe byddai gyda chi unrhyw ymholiadau am Holiadur y Cynllun Teithio Cymunedol mae croeso ichi ein ffonio ni ar (01437) 764551.

Ar ôl llanw'r holiadur, dylid ei anfon yn ôl yn yr amlen RADBOST at:

Adran Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP erbyn dydd Gwener, Mawrth 30ain 2012.

ID: 24044 Adolygwyd: 21/2/2012