Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Gosod Micro-Sglodyn a Sbaddu

Mae'r tîm rheoli cŵn yn trefnu digwyddiadau gosod microsglodion o bryd i'w gilydd mewn ymateb i broblemau mewn ardal arbennig - a allai olygu ei bod yn werth gweithredu fel hyn.

Yn aml, mae hyn yn cynnwys gweithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth y Cŵn a allai fod â chynlluniau ar waith sy'n cynnig gosod microsglodion neu sbaddu cŵn yn rhatach.

Mae darpariaeth y cynlluniau hyn yn amrywio o bryd i'w gilydd, felly cysylltu â gwasanaeth y wardeiniaid cŵn ar 01437 764551 yw'r dull gorau o weld yr hyn sydd ar gael o ran cynlluniau microsglodion neu sbaddu.

Beth yw gosod micro-sglodyn?

Mae gosod micro-sglodyn yn ddull diogel a pharhaol o roi modd adnabod ci. Anaml iawn y mae'n peidio â gweithio ac mae'n cynnig llawer mwy o obaith y dewch chi a'ch anifail anwes yn ôl at eich gilydd os bydd ar goll neu wedi ei ddwyn.

Maen nhw'n gosod microsglodyn bach iawn (maint gronyn o reis) yn ddi-boen yn y croen ar wâr y ci. Ynddo mae rhif cod unigryw sy'n cael ei roi ar gofnod cenedlaethol o anifeiliaid anwes ar gronfa ddata gyfrifiadurol, sef PetLog, gydag enw a chyfeiriad y perchennog. Os daw rhywun o hyd i'r ci, maen nhw'n dal sganiwr dros y microsglodyn ac mae modd gwybod pwy yw'r perchennog.

Beth yw sbaddu?

Mae sbaddu yn driniaeth syml y bydd milfeddyg yn ei gwneud tra bydd yr anifail o dan anaesthetig cyffredinol. Gyda gwrywod, mae sbaddu yn golygu tynnu'r ceilliau. Gyda menywod mae'n golygu tynnu'r groth ar ofarïau. Mae sbaddu eich anifail anwes yn golygu na fydd yn medru cael rhagor o rai bach.

Beth yw manteision sbaddu fy nghi?

  • Mae'n gallu gwneud datblygu cancr y fron yn llawer llai tebygol ac mae'n dileu'r bygythiad o gancr yr ofari a heintiau mewnol, sy'n drafferthion cyffredin gyda menywod heb eu sbaddu.
  • Mae sbaddu eich ci gwryw yn atal tyfiannau ar y ceilliau a helpu efallai i atal problemau'r brostad.
  • Mae sbaddu eich anifail anwes yn golygu y bydd y gwasanaeth lles anifeiliaid a sefydliadau lles anifeiliaid eraill yn casglu llai o anifeiliaid dieisiau ac ar grwydr.
  • Mae'n helpu i wneud eich ci yn llai tebygol o fod eisiau dianc.
  • Bydd yn golygu bod llai o gŵn bach dieisiau yn cael eu geni bob blwyddyn
 
ID: 20380 Adolygwyd: 28/7/2015