Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon
 

Gosod Micro-Sglodyn a Sbaddu

 

Fe all y Tîm Rheoli Cŵn gynorthwyo gyda microsglodynnu ac ysbaddu eich ci. Mae hyn yn aml yn golygu gweithio ar y cyd â'r Ymddiriedolaeth Cŵn all fod â chynlluniau disgownt. Mae argaeledd y cynlluniau hyn yn amrywio o bryd i'w gilydd ac, felly, dylech gysylltu â'n Wardeiniaid Cŵn ar 01437 764551 i gael rhagor o gyngor a gwybodaeth. 

Beth yw gosod micro-sglodyn?

Mae gosod micro-sglodyn yn ddull diogel a pharhaol o roi modd adnabod ci. Anaml iawn y mae'n peidio â gweithio ac mae'n cynnig llawer mwy o obaith y dewch chi a'ch anifail anwes yn ôl at eich gilydd os bydd ar goll neu wedi ei ddwyn.

Maen nhw'n gosod microsglodyn bach iawn (maint gronyn o reis) yn ddi-boen yn y croen ar wâr y ci. Ynddo mae rhif cod unigryw sy'n cael ei roi ar gofnod cenedlaethol o anifeiliaid anwes ar gronfa ddata gyfrifiadurol, sef PetLog, gydag enw a chyfeiriad y perchennog. Os daw rhywun o hyd i'r ci, maen nhw'n dal sganiwr dros y microsglodyn ac mae modd gwybod pwy yw'r perchennog.

Mae Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015 yn dod i rym ar 6 Ebrill 2016. Bydd yn rhaid i bob ceidwad/perchennog ci (oni bai am gi bach o dan 8 wythnos oed neu gi gweithio tystiedig) gael microsglodyn ar ei gi, a bydd yn rhaid iddynt hefyd ddarparu gwybodaeth benodol i'w gofnodi ar gronfa ddata. Gwelwch Microsglodynnu Eich Ci i gael rhagor o wybodaeth.

Beth yw sbaddu?

Mae sbaddu yn driniaeth syml y bydd milfeddyg yn ei gwneud tra bydd yr anifail o dan anaesthetig cyffredinol. Gyda gwrywod, mae sbaddu yn golygu tynnu'r ceilliau. Gyda menywod mae'n golygu tynnu'r groth ar ofarïau. Mae sbaddu eich anifail anwes yn golygu na fydd yn medru cael rhagor o rai bach.

Beth yw manteision sbaddu fy nghi?

  • Mae'n gallu gwneud datblygu cancr y fron yn llawer llai tebygol ac mae'n dileu'r bygythiad o gancr yr ofari a heintiau mewnol, sy'n drafferthion cyffredin gyda menywod heb eu sbaddu.
  • Mae sbaddu eich ci gwryw yn atal tyfiannau ar y ceilliau a helpu efallai i atal problemau'r brostad.
  • Mae sbaddu eich anifail anwes yn golygu y bydd y gwasanaeth lles anifeiliaid a sefydliadau lles anifeiliaid eraill yn casglu llai o anifeiliaid dieisiau ac ar grwydr.
  • Mae'n helpu i wneud eich ci yn llai tebygol o fod eisiau dianc.
  • Bydd yn golygu bod llai o gŵn bach dieisiau yn cael eu geni bob blwyddyn

 

 
ID: 20380 Adolygwyd: 1/2/2016