Helpwch ni i wella’n gwefan...
Logo Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Penfro
Pont Cleddau Facebook Social Media Icon Twitter Social Media Icon Youtube Icon

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor

Beth yw Treth y Cyngor?
Treth y Cyngor yw treth a gesglir ar bob eiddo domestig. Mae tua 58,000 o eiddo domestig yn Sir Benfro. Mae’r arian a gaiff ei godi gan y dreth yn cael ei ddefnyddio i ariannu’n rhannol y gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu. 

Am fwy o wybodaeth

Pwy sy’n talu Treth y Cyngor?
Mae un bil Treth y Cyngor ar gyfer pob eiddo domestig. Fel arfer, y sawl sy’n byw yn yr eiddo sy’n gyfrifol am dalu’r bil.

Mae gwŷr a gwragedd, a phartneriaid sy’n byw gyda’i gilydd, ill dau yn gyfrifol am dalu’r bil.

Y sawl sydd ar frig, neu sydd agosaf at frig y rhestr ganlynol, sy’n gorfod talu’r bil:
• yn byw yn yr eiddo ac yn berchen arno
• yn byw yn yr eiddo ac sydd â phrydles (mae hyn yn cynnwys 'tenantiaid sicr' o dan Ddeddf Tai 1988)
•yn byw yn yr eiddo ac yn denant 'statudol' neu 'ddiogel'
• yn byw yn yr eiddo ond nid yn denant, ond wedi cael caniatâd i fyw yno
• yn byw yn yr eiddo (er enghraifft, sgwatiwr)
• y sawl sydd â phrydles chwe mis neu hirach, ond nid yn byw yno
• yn berchen ar yr eiddo, ond nid yn byw yno

Ni allwch fod yn gyfrifol am dalu’r bil os ydych chi o dan 18 mlwydd oed.

Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr am dalu’r bil, cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu ewch i un o’n Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Sut y mae Treth y Cyngor yn cael ei chyfrifo?

Mae pob eiddo domestig wedi cael eu prisio a’u gosod mewn ‘band prisio’. Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy’n gosod y band ar yr eiddo. Daeth rhestr brisio gyfredol Treth y Cyngor i rym ar 1 Ebrill 2005, ond mae’n seiliedig ar werth yr eiddo ar y farchnad ar 1 Ebrill 2003.

Mae’r band prisio yn pennu faint o Dreth y Cyngor rydych chi’n ei thalu. Mae’r tabl isod yn dangos y bandiau gwahanol.

Os oes gennych chi ymholiad am fand prisio eiddo, dylech gysylltu â’r

Prisiwr Dosbarth
Asiantaeth y Swyddfa Brisio
Adeiladau’r Llywodraeth
Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT
Ffôn: 01267 322200

Asiantaeth y Swyddfa Brisio (Mewn ffenest newydd)

Band prisio Gwerth yr eiddo
A Hyd at £44,000
B £44,001 - £65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 +Cyfrifiad Treth y Cyngor 2014/15
Mae swm Treth y Cyngor rydych chi’n ei thalu yn dibynnu ar fand eich eiddo, a’r gyfradd a osodir gan yr Awdurdod Lleol.
Wrth edrych ar nifer yr anheddau ym mhob band prisio eiddo yn y Sir, a defnyddio’r gymhareb y nodir isod, mae’r Cyngor yn cyfrifo cyfradd sylfaen treth. Cyfradd treth Cyngor Sir Penfro ar gyfer 2014/15 is 52,861.44

Mae’r dreth ar gyfer pob band, o ran gwariant y Cyngor Sir, gan gynnwys ardollau, ac archeb Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys o £11,132,619, yn cael ei ddangos isod:

Band eiddo A B C D E F G H I
Cyngor Sir Penfro (£) 511.03 596.21 681.38 766.55 936.89 1107.24 1277.58 1533.10 1788.62
Awdurdod Heddlu Dyfed Powys (£) 140.40 163.80 187.20 210.60 257.40 304.20 351.00 421.20 491.40
Cymarebau'r bandiau eiddo 6/9 7/9 8/9 9/9 11/9 13/9 15/9 18/9 21/9

Sut y mae eich arian yn cael ei wario yn darparu gwybodaeth am sut y mae’r Cyngor yn defnyddio’r arian y mae’n codi trwy Dreth y Cyngor.

Beth yw band Treth y Cyngor ar gyfer fy eiddo i?

Er mwyn darganfod y swm sy’n ddyledus ar gyfer eich eiddo chi y flwyddyn ariannol hon, defnyddiwch Dewch o hyd i (teipiwch eich cod post i mewn ac yna cliciwch ar yr eiddo rydych chi’n chwilio amdano).

Gellir dod o hyd i’r wybodaeth hon ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (Mewn ffenest newydd)

.  

ID: 16417 Adolygwyd: 25/4/2014